ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

ЗРАЗОК ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА МОЖЕТЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Даний зразок актуальний станом на 2021 рік

Даним договором ЧОЛОВІК і ДРУЖИНА врегульовують майнові відносини між ними, включаючи визначення правового режиму майна, набутого в період перебування в зареєстрованому шлюбі, визначення майнових прав та обов’язків кожного з Подружжя тощо. ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК, з урахуванням особистого внеску кожного із них у придбання майна, цим ДОГОВОРОМ юридично закріплюють своє взаємне волевиявлення щодо наступного поділу, під час шлюбу та у випадку його розірвання. 

АДВОКАТ ПО СІМЕЙНИМ ПИТАННЯМ

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО СІМЕЙНИМ ПИТАННЯМ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО СІМЕЙНИМ ПИТАННЯМ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО СІМЕЙНИМ ПИТАННЯМ

СУДОВА ПРАКТИКА СІМЕЙНІ ПИТАННЯ

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, *дата укладання договору*

 

Ми: з однієї сторони – ПІБ, 00 серпня 0000 року народження, паспорт громадянина України МЕ _________, виданим Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 00 вересня 0000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, зареєстрований  за адресою: місто Київ, вулиця Харченка Євгена, будинок 00, квартира 00, надалі за текстом «ЧОЛОВІК»,

 • та з другої сторони – ПІБ, 00 березня 0000 року народження, паспорт серії СН __________, виданий 00 листопада 0000 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків – __________, яка зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця Бальзака, будинок 00, квартира 00, надалі за текстом «ДРУЖИНА», разом надалі за текстом «ПОДРУЖЖЯ» або «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

 1. Шлюб між ЧОЛОВІКОМ та ДРУЖИНОЮ зареєстрований Дарницьким будинком шлюбів м. Києва 00 вересня 0000 року (свідоцтво ІІ-БК № _________, видане тим же органом 00 вересня 0000 року, актовий запис № _________).

Даним договором ЧОЛОВІК і ДРУЖИНА врегульовують майнові відносини між ними, включаючи визначення правового режиму майна, набутого в період перебування в зареєстрованому шлюбі, визначення майнових прав та обов’язків кожного з Подружжя тощо.

 1. Положення цього ДОГОВОРУ будуть стосуватися виключно майнових відносин між нами, ПОДРУЖЖЯМ, і не стосуватимуться інших питань подружнього життя, у тому числі і наших майнових прав та обов’язків як батьків.
 2. Цим ДОГОВОРОМ ми підтверджуємо, що належне нам нерухоме майно поділятиметься на таке, що має статус ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, та на таке, яке є СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ.
 3. Своєю ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожен із нас, ПОДРУЖЖЯ, володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд, вчиняє будь-які дії щодо свого майна, не узгоджуючи питання із ЧОЛОВІКОМ (ДРУЖИНОЮ). Укладання правочинів щодо такого майна не потребує надання нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя.

Грошові кошти на рахунках в банківських установах, будь-які банківські внески, в тому числі відсотки, нараховані по ним, вважаються особистою приватною власністю того з ПОДРУЖЖЯ, на чиє ім’я відкрито рахунок в установі банку.

 1. СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ є:

а) будь-яка річ, набута за час шлюбу, і не віднесена нами, ПОДРУЖЖЯМ, до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ кожного з нас;

б) будь-які майнові права, набуті за час шлюбу, і не віднесені нами, ПОДРУЖЖЯМ, до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ кожного з нас;

 1. Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК розпоряджатимемося майном, що є об’єктом права СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ подружжя, за взаємною згодою з урахуванням умов цього ДОГОВОРУ.

Договір, укладений одним із нас щодо спільного майна подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використовуватиметься в інтересах сім’ї.

 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА

Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК, виходячи із вимог ст.ст. 70 та 97 Сімейного кодексу України, з урахуванням особистого внеску кожного із нас у придбання майна, цим ДОГОВОРОМ юридично закріплюємо своє взаємне волевиявлення щодо наступного поділу, під час шлюбу та у випадку його розірвання, перерахованого нижче майна, яке ми бажаємо здійснити таким чином:

– придбана під час шлюбу Квартира за № 00 (*нуль нуль*), що знаходится за адресою: м. Київ, вул. Крушельницької Соломії, будинок № 00 (*нуль нуль*), реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна _________,  є особистою приватною власністю ДРУЖИНИ, навіть за умови, якщо її цінність істотно збільшилася внаслідок трудових або грошових затрат другого з подружжя чи їх обох.

Майно, належне одному з подружжя — за даруванням, спадщиною, в процесі приватизації державного житлового фонду, придбане до реєстрації шлюбу або відповідно до положень даного договору, не може бути визнане спільною сумісною власністю подружжя, і при відчуженні (продаж, міна, дарування, здача в оренду, найом) згода другого з подружжя не потрібна.

Те майно, що за законом та відповідно до умов цього договору є особистою приватною власністю кожного із нас (зокрема – речі індивідуального користування, дарунки, отримані Подружжям один від одного)  вважаються особистою приватною власністю того з Подружжя, хто прийняв (одержав) дарунок.

 1. 8. Все майно, в тому числі рухоме і нерухоме, та майнові права, які будуть придбані та/або набуті ЧОЛОВІКОМабо ДРУЖИНОЮ після укладення даного договору, є спільним майном ПОДРУЖЖЯ.
 2. За зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.

Сторони домовились, що будь-які зобов’язання за договорами позики, кредитними договорами, іншими договорами, правочинами є особистими зобов’язаннями того з ПОДРУЖЖЯ, хто є стороною таких договорів.

 1. 10. У разі спору між нами, ПОДРУЖЖЯМ, щодо накладення стягнення на майно, яке є нашою СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ, питання вирішується у судовому порядку.
 2. Ми, ПОДРУЖЖЯ, стверджуємо один одному та повідомляємо усім заінтересованим у тому особам, що:
 • у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;
 • не визнані в установленому для того порядку недієздатними (повністю або частково);
 • не перебуваємо у хворобливому стані, не страждаємо у момент укладання цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомлення його суті;
 • розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;
 • при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;
 • договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 • договір укладається на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких для нас обставин;
 • правочин вчинюється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 • цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
 • ми володіємо українською мовою, що дає нам можливість зрозуміти текст цього правочину та всі без винятку його умови.
 1. Будь-які інші питання, що стосуватимуться майнових відносин ПОДРУЖЖЯ і визначатимуть взаємні майнові права та обов’язки, та які не урегульовані цим шлюбним договором, будуть вирішуватися нами у відповідності до вимог Сімейного кодексу України.
 2. Одностороння зміна умов даного договору не допускається. Даний договір може бути змінено Подружжям. Угода про зміну даного договору нотаріально посвідчується.
 3. Одностороння відмова від даного договору не допускається. Подружжямає право відмовитися від даного договору. У такому разі, за вибором Подружжя, права та обов’язки, встановлені даним договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього.
 4. Даний договір на вимогу одного з Подружжяабо іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України.
 5. Сторонизаявляють, що жодна з них не поставлена даним договором у надзвичайно невигідне  матеріальне становище.
 6. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.
 7. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе ЧОЛОВІК.
 8. Нотаріусом роз‘яснено Сторонамположення чинного законодавства щодо порядку укладення шлюбних договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 92-103 Сімейного кодексу України.

Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз‘яснено.

 1. Даний договір набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.
 2. Договір складено в трьох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ за адесою: м. Київ, вул. Декабристів, 0, офіс 000, а інші видаються Сторонам.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ЧОЛОВІК: __________________________________________________________________

 

ДРУЖИНА:__________________________________________________________________


                                                                                                                        Місто Ки-

 

 

 

 

 

 

їв, Україна,  *дата укладання договору*

Цей договір посвідчено мною, ПІБ, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за  № ______

                     Стягнуто плати  –  за ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

 

Приватний нотаріус                                               ПІБ

 

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

Позовна заява про поділ спільного права подружжя (майнових прав в квартири в новобудові)

Позовна заява про розірвання шлюбу, коли відсутні неповнолітні діти

З повагою, адвокат по сімейних питаннях ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *