ПОПЕРЕДІЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

ШАБЛОН ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА З ПИТАНЬ НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ДОГОВОРУ

Даний шаблон актуальний станом на 2021 рік

Предметом цього шаблону попереднього Договору купівлі – продажу квартири є укладення Сторонами в майбутньому договору купівлі-продажу Об’єкта на умовах встановлених цим Договором. За цим Договором Сторони зобов’язуються в майбутньому укласти в належній формі та підписати Основний договір, згідно з яким Сторона-1 передасть Об’єкт у власність Стороні-2 в порядку, що встановлений цим Договором та Основним договором.

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО НЕРУХОМОСТІ

 

ПОПЕРЕДНІЙ договір № <Номер договора>

купівлі-продажу квартири

Місто Київ, <ДатаДоговораПрописью>

     Сторона-1: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ­­­­­­­______», код платника податків згідно з ЄДРПОУ _______, код за ЄДРІСІ __________, місцезнаходження: _________________________, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами № 090216-КУА від 09.02.2016 року діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ», Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), номер і дата прийняття рішення: № 521 від 19.09.2013, строк дії необмежений, код платника податків згідно з ЄДРПОУ 35851116, місцезнаходження: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А, в особі ___________________________, що проживає в _________________________, та діє на підставі довіреності, посвідченої Соболєвою В.Л., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ________ року за реєстровим № з однієї сторони, та

     Сторона-2: Громадянин (громадянка) України <ПІБ>, який (яка) мешкає за адресою: <Адреса>, паспорт серії <Серія Паспорта> № <Номер Паспорта>, виданий <Ким Коли Виданий>, з другої сторони,

які спільно за текстом іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

  1. Визначення

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:

1.1.1. Будинок – житловий будинок проектний № <Номер Будинку> у складі проекту «Будівництво громадсько-житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за будівельною адресою: місто Київ, вулиця Зарічна, 16 у Дарницькому районі м. Києва, будівництво котрого здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:150:0131, забудову якої здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНТРЕЙД», код в ЄДР 39750402, відповідно до договору з Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, код ЄДР 08592201, якому вказана земельна ділянка належить на праві постійного користування на підставі рішення Київської міської ради від 10 грудня 2014 року N 695/695, розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.04.2015 р. N 392. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за коригуванням проекту «Будівництво громадсько-житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Зарічній, 00 у Дарницькому районі м. Києва», від 00 квітня 0000 року № _________ЕП/КО затверджений ТОВ «Укрбудекспертиза». Дозвіл на виконання будівельних робіт від 00.00.0000 року № ІУ _________, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

Запланований термін прийняття Будинку в експлуатацію: <ДатаПрийняттяЕксплуатація> року (<ДатаПрийняттяЕксплуатаціяПрописью>).

1.1.2. Об’єкт – житлова квартира в Будинку, номер <Номер Квартири> (<Номер Квартири Прописними>), поверх <Поверх> (<Поверх Прописними>), кількість кімнат <Кількість Кімнат> (<Кількість Кімнат Прописними>), загальна площа <Проектна Площа> (<Проектна Площа Прописними>) кв.м.

1.1.3. Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю «*****», код в ЄДР __________.

1.1.4. Загальна проектна площа – площа Об’єкта, що встановлена в підпункті 1.1.2 пункту 1.1. розділу 1 цього Договору.

1.1.5. Фактична загальна площа – загальна площа Об’єкта, що визначена при проведенні технічної інвентаризації Об’єкта у стані без внутрішніх опоряджувальних (оздоблювальних) робіт.

1.1.6. Прийняття Будинку в експлуатацію – факт видачі територіальним органом Державної архітектурно-будівельної інспекції сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом Будинку проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

 

  1. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є укладення Сторонами в майбутньому договору купівлі-продажу Об’єкта (далі – Основний договір) на умовах встановлених цим Договором.

2.2. За цим Договором Сторони зобов’язуються в майбутньому укласти в належній формі та підписати Основний договір, згідно з яким Сторона-1 передасть Об’єкт у власність Стороні-2 в порядку, що встановлений цим Договором та Основним договором.

2.3. Сторона-1 підтверджує, що Об’єкт стане її власністю в майбутньому та вона має право на реєстрацію свого права власності на Об’єкт на підставі Інвестиційного договору № 1-СЛ від 10 лютого 2016 року.

2.4. Сторони визначили, що Об’єкт передається Стороною-1 за Основним договором, що посвідчується нотаріально, у власність Сторони-2 виключно після здійснення Стороною-2 усіх платежів згідно з цим Договором (в тому числі, з врахуванням платежів згідно з п. 4.7. розділу 4 цього Договору), прийняття Будинку в експлуатацію та реєстрації права власності Сторони-1 на Об’єкт. В момент укладення Основного договору кошти, сплачені Стороною-2 за цим Договором, в повному обсязі зараховуються як оплата за таким Основним договором.

2.5. Сторона-1 передає Стороні-2 Об’єкт за Основним договором, разом з технічним паспортом, в день укладення Основного договору.

2.6. Даний Договір та Основний договір посвідчуються нотаріально. Усі витрати пов’язані з укладенням, нотаріальним посвідченням цього Договору та Основного договору, реєстрацією права власності Сторони-2 на Об’єкт тощо (у тому числі – збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, державне мито, послуги нотаріуса тощо) сплачуються Стороною-2.

 

  1. ВАРТІСТЬ Об’єкта за основним договором

3.1. Сторони погодили, що вартість (ціна продажу) Об’єкта за Основним договором дорівнює розміру забезпечувальних авансових платежів, що мають бути сплачені Стороною-2 згідно з розділом 4 цього Договору.

3.2. Сторони погодили, що вартість (ціна продажу) Об’єкта, визначена як розмір забезпечувальних авансових платежів за цим Договором, з врахуванням змін та коригувань згідно з розділом 4 цього Договору, є договірною, встановлена за погодженням Сторін та є істотною умовою Основного договору.

  1. ПЛАТЕЖІ та порядок РОЗРАХУНКІВ

4.1. Для підтвердження зобов’язань, що виникли у Сторін згідно з цим Договором щодо укладення та виконання Основного договору, та в рахунок платежів за Основним договором, Сторона-2 сплачує Стороні-1 суму грошових коштів (забезпечувальні авансові платежі), розмір, порядок та умови сплати якої встановлюються цим розділом цього Договору (далі – Забезпечувальний авансовий платіж). Вказана сума коштів, після її належної сплати Стороною-2 за цим Договором, зараховується в рахунок платежів за Основним договором у момент укладення такого Основного договору.

4.2. Вказана в п.4.1. розділу 4 Договору сума коштів є авансовим платежем за Об’єкт, визначений у підпункті 1.1.2. пункту 1.1. розділу 1 цього Договору та, з врахуванням передбачених цим Договором змін та коригувань, дорівнює вартості (ціні продажу) Об’єкта за Основним договором.

4.3. Розмір Забезпечувального авансового платежу на момент укладення цього Договору визначений Стороною-1 та в будь якому разі  не може бути меншим від суми в українських гривнях що складає <СуммаПоДоговору> грн. (<СуммаПоДоговоруПрописью>) без ПДВ (згідно з пп. 197.1.14. п. 197.1. статті 197 Податкового Кодексу України операції з постачання житла звільняються від оподаткування ПДВ) і підлягає коригуванню Стороною-1 на момент оплати кожного платежу (у тому числі на дату сплати першого платежу) у наступному порядку:

4.3.1. Сторони погодили та встановили, що розмір Забезпечувального авансового платежу за Об’єкт, що складає вартість (ціну продажу) Об’єкта за Основним договором підлягає обов’язковому коригуванню на дату кожного конкретного платежу за наступною формулою (Формула-1):

ІВ = С1 + НВ

     4.3.2. Розмір Забезпечувального авансового платежу може бути змінений лише в його несплаченій частині. Розмір такої несплаченої частини на конкретну дату розраховується наступним чином (Формула-2):

НВ = (Пл1 – Пл2) * ПЦ* К1

     Значення розрахованої таким чином несплаченої частини («НВ») округлюється за математичним правилом округлення до 2-го (другого) знака після коми.

4.3.3. Розмір кожного чергового платежу розраховується наступним чином (Формула-3):

ЧП = Пл3 * ПЦ * К1

     Значення розрахованого таким чином чергового платежу («ЧП») округлюється за математичним правилом округлення до 2-го (другого) знака після коми.

4.3.4. Сторони погодили, що у разі, коли на дату проведення розрахунку показника «НВ» та «ЧП», розмір показника «НВ» є рівним 0 (нулю), то черговий платіж («ЧП») не розраховується. У такому разі розмір Забезпечувального авансового платежу дорівнює розміру показника «ІВ», розрахованого на таку дату. Сторони погодили, що такий розмір показника «ІВ» є договірним розміром (сумою) Забезпечувального авансового платежу, і зміні не підлягає крім випадку передбаченого п. 4.7. цього Договору.

4.3.5. При використанні вказаних формул (Формула-1, Формула-2, Формула-3) Сторони погодили наступні терміни, позначки та символи:

    «ІВ» – розмір Забезпечувального авансового платежу, що сплачується на виконання цього Договору та складає вартість (ціну продажу) Об’єкта за Основним договором, з врахуванням коригування на дату проведення розрахунку такого розміру Забезпечувального авансового платежу.

     «С1» – сума, коштів, що була фактично сплачена Стороною-2 на виконання цього Договору на дату проведення розрахунку розміру показника «ІВ».

     «НВ» – Несплачена частина Забезпечувального авансового платежу, яку повинна сплатити Сторона-2 для повної оплати за цим Договором на дату проведення Стороною-1 розрахунку розміру показника «НВ», з урахуванням всіх попередніх платежів.

     «Пл1» – Загальна проектна площа Об’єкта, вказана в квадратних метрах, що визначена в підпункті 1.1.2. пункту 1.1. розділу 1 цього Договору.

     «Пл2» – площа, в квадратних метрах, що розраховується як результат додавання (математична сума) округлених до 6-го (шостого) знака після коми часток, отриманих від ділення суми кожного конкретного платежу, здійсненого Стороною-2 в рахунок сплати Забезпечувального авансового платежу за цим Договором, на добуток Поточної ціни 1 (одного) квадратного метра, що була встановлена Стороною-1 на дату здійснення Стороною-2 такого платежу, та показника К1, розрахованого на ту ж дату згідно з умовами цього Договору.

     «Пл3» – частина загальної площі Об’єкта, в квадратних метрах (вказана з точністю до 6-го (шостого) знаку після коми), що застосовується для розрахунку розміру частини Забезпечувального авансового платежу, що має бути сплачена Стороною-2 протягом відповідного періоду, згідно з встановленим Сторонами показниками, що визначені в п. 4.4. розділу 4 цього Договору.

«ЧП» черговий платіж за Договором (у гривнях), що має бути сплачений Стороною-2 як частина Забезпечувального авансового платежу та розраховується Стороною-1 за Формулою-3.

     «ПЦ» – Поточна Ціна, тобто поточна базова ціна 1 (одного) квадратного метра площі Об’єкта, що у визначеному цим Договором порядку встановлена Стороною-1 на дату проведення Стороною-1 розрахунку розміру показника «НВ» та «ЧП».

     «К1» – частка від ділення курсу продажу долара Сполучених Штатів Америки (США) за гривні, встановленого Публічним акціонерним товариством «КРИСТАЛБАНК», код 39544699, МФО 339050 (далі – ПАТ «КРИСТАЛБАНК») на 18-ту годину 0 хвилин робочого дня, що передує даті здійснення конкретного платежу, на курс продажу долара США за гривні, що встановлений ПАТ «КРИСТАЛБАНК» на 18-ту годину 0 хвилин робочого дня, що передує даті укладення цього Договору. Для розрахунку показника «К1» застосовується значення курсу продажу долара США за гривні (гривень за 1 (один) долар США), встановленого ПАТ «КРИСТАЛБАНК» на відповідну дату, з точністю до 2-го (другого) знака після коми, а значення розрахованої таким чином частки від ділення округлюється за математичним правилом округлення до 6-го (шостого) знака після коми. При цьому Сторони встановили, що якщо станом на дату здійснення конкретного платежу існує ситуація, коли вказана частка від ділення, становить менше або дорівнює 1,02 (одна ціла дві сотих), то значення змінної «К1» буде рівним 1 (одиниці). Також, Сторони прийняли рішення та встановили, що у разі, якщо на будь-яку з дат, коли має бути розрахований показник «К1», буде відсутній відповідний встановлений ПАТ «КРИСТАЛБАНК» курс продажу долара США за гривні, то при визначенні показника «К1» застосовується курс продажу долара США за гривні, розмір якого в гривнях є найвищим серед курсів продажу долара США, що встановлені на 18-ту годину 0 хвилин робочого дня, попереднього для дати коли має бути розрахований показник «К1», та оприлюднені на офіційних сайтах в мережі «Інтернет» наступними банківським установами: а) АТ «Ощадбанк» МФО 300465; б) АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; в) АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335; г) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

« + » – математична дія “додавання”

« * » – математична дія “множення”.

« – » – математична дія “віднімання”.

Сторони погодили, що розмір забезпечувальних авансових платежів за цим Договором, визначений в порядку, передбаченому цим Договором, з врахуванням змін та коригувань згідно з розділом 4 цього Договору, є договірним та встановленим за погодженням Сторін.

4.4. Вказаний у п. 4.3. Забезпечувальний авансовий платіж має бути сплачений Стороною-2 на банківський рахунок Сторони-1 в наступному порядку

Період, протягом якого Сторона-2 має здійснити відповідний платіж

(перший та останній день періоду – включно)

Сума коштів, що має бути сплачена Стороною-2 протягом відповідного періоду («ЧП»)

(гривень)

Частина загальної площі Об’єкта («Пл3»), щодо якої Стороною-2 мають бути здійснені оплати протягом відповідного періоду

(квадратних метрів)

4.5. Оплата Забезпечувального авансового платежу здійснюється Стороною-2 на підставі цього Договору у строки, визначені Договором. За бажанням Сторони-2 їй надається рахунок безпосередньо у відділі продажу Сторони-1 в день підписання цього Договору. Сума платежу, вказана у кожному конкретному рахунку, є чинною виключно до зміни показника «К1» та/або показника «ПЦ».

4.6. У разі, якщо сума Забезпечувального авансового платежу (та, відповідно, вартість (ціна продажу) Об’єкта за Основним договором) збільшується відповідно до умов п. 4.7. цього Договору, Сторона-2 здійснює оплату збільшення вартості до дня укладення Основного договору. За вимогою Сторони-2 факт збільшення площі Об’єкта підтверджується технічним паспортом на Об’єкт.

4.7. Сума Забезпечувального авансового платежу (та, відповідно, вартість (ціна продажу) Об’єкта за Основним договором) підлягає обов’язковому коригуванню до укладення Основного договору у випадку, якщо фактична загальна площа Об’єкта за результатами проведення технічної інвентаризації Об’єкта (у стані без оздоблювальних робіт) виявиться більшою або меншою від загальної проектної площі Об’єкта, передбаченої цим Договором.

4.8. Сторона-1 на дату укладення цього Договору встановила ціну 1 (одного) квадратного метра площі Об’єкта у розмірі <СтоимостьПоПрайсу> грн. (<СтоимостьПоПрайсуПрописью>) без ПДВ, для цілей застосування як поточної базової ціни 1 (одного) квадратного метра площі Об’єкта на відповідну дату (на період з дати укладення цього Договору та до дати здійснення Стороною-1 коригування розміру Забезпечувального авансового платежу), а також для застосування при коригуванні Забезпечувального авансового платежу у випадку, передбаченому пунктом 4.7 цього Договору.

4.9. У разі, якщо сума Забезпечувального авансового платежу (та, відповідно, вартість (ціна продажу) Об’єкта за Основним договором) зменшується відповідно до умов п. 4.7. цього Договору, Сторона-1 повертає Стороні-2 надмірно сплачені грошові кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладення Основного договору. Повернення коштів відбувається виключно в безготівковій формі.

4.10. Сторони погодили, що Сторона-2 може здійснювати дострокову сплату коштів (оплату з випередженням встановлених Сторонами строків) за цим Договором. У такому випадку сума коштів, що була сплачена Стороною-2 достроково, зараховується як оплата частини наступного платежу згідно з умовами Договору на дату здійснення Стороною-2 такої оплати. Дострокові оплати за цим Договором не є порушенням Стороною-2 умов цього Договору.

4.11. Усі оплати за цим Договором здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Сторони-1. Сторони погодили, що датою здійснення Стороною-2 оплати кожного конкретного платежу за Договором є дата зарахування сплачених Стороною-2  грошових коштів на банківський рахунок Сторони-1.

  1. Права та обов’язки Сторін

5.1. Сторона-1 має право:

5.1.1. вимагати від Сторони-2 належного виконання грошових зобов’язань за цим Договором та укладення Основного договору.

5.2. Сторона-1 зобов’язана:

5.2.1. передати Об’єкт у власність Сторони-2 шляхом укладення Основного договору;

5.2.2. своєчасно попереджати Сторону-2 про наявність обставин, що загрожують можливості укладення Основного договору;

5.2.3. забезпечити вільний обіг Об’єкта, а саме: на момент переходу до Сторони-2 права власності на Об’єкт, Об’єкт не буде нікому іншому проданий та/або іншим способом відчужений, заставлений, перебувати під арештом, у спорі та/або під забороною, обтяжений будь-якими зобов’язаннями перед третіми особами;

5.2.4. при зміні розміру Забезпечувального авансового платежу (або Поточної Ціни, тобто поточної базової ціни 1 (одного) квадратного метра площі Об’єкта) попереджати Сторону-2 про такі зміни шляхом розміщення інформаційного повідомлення на сайті, що знаходиться  в мережі Інтернет за посиланням http://bud-slavutich.com, не менше ніж за 10 календарних днів до моменту зміни Забезпечувального авансового платежу або зазначенням в рахунку інформації про майбутню зміну.

5.3. Сторона-2 має право:

5.3.1. вимагати від Сторони-1 належного виконання зобов’язань за цим Договором;

5.4. Сторона-2 зобов’язана:

5.4.1. належним чином виконувати грошові зобов’язання за цим Договором;

5.4.2. прийняти від Сторони-1 Об’єкт у власність на підставі укладеного Сторонами та нотаріально посвідченого Основного договору.

5.5. У разі якщо Сторона-2 хоче передати третій особі свої права та зобов’язання, передбачені цим Договором, Сторона-2 звертається до Сторони-1 із заявою про зміну сторони цього Договору. В разі погодження Стороною-1 такої зміни, між Сторонами укладається відповідний договір про зміну сторони цього Договору, що посвідчується нотаріально. При цьому вартість Об’єкта за Основним договором (розмір Забезпечувального авансового платежу за цим Договором) збільшується на 1000,00 (одну тисячу) гривень.

5.6. У разі якщо Сторона-2 хоче змінити Об’єкт, первісно визначений цим Договором, Сторона-2 звертається до Сторони-1 із заявою про зміну Об’єкта. Якщо Сторона-1 погоджується на зміну Об’єкта, між Сторонами укладається відповідний договір про зміну цього Договору, що посвідчується нотаріально, згідно з наступними умовами:

5.6.1. Зміна Об’єкта можлива без сплати Стороною-2 додаткових коштів за умови, якщо новий Об’єкт має більшу вартість. У разі, якщо новий Об’єкт має таку ж саму або меншу вартість, Сторона-2 сплачує 5 % від вартості Об’єкта, що замінюється, та компенсує всі витрати Сторони-1, пов’язані зі зміною Об’єкта. При цьому розмір Забезпечувального авансового платежу за новим Об’єктом розраховується по вартості 1 кв.м. нового Об’єкта на день узгодження в письмовій формі можливості зміни Об’єкта.

5.6.2. Доплата Стороною-2 Забезпечувального авансового платежу здійснюється в терміни, зазначені в цьому Договорі для Об’єкта, первісно визначеного цим Договором.

5.6.3. У разі, якщо в результаті зміни Об’єкта Сторона-1 зобов’язана повернути Стороні-2 різницю між вартістю Об’єктів, що замінюються, ця сума сплачується Стороні-2 протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту узгодження в письмовій формі зміни Об’єкта. Повернення коштів здійснюється виключно в безготівковій формі на банківський рахунок Сторони-2, про який Сторона-2 зобов’язана повідомити Сторону-1 письмово.

5.7. В день укладення Основного договору Сторона-2 зобов’язана укласти з експлуатаційним підприємством, визначеним Стороною-1, договір про участь власника Об’єкта у витратах на утримання будинку в якому розміщений Об’єкт та прибудинкової території на умовах експлуатуючого підприємства. У разі, якщо Сторони погодять можливість використання Стороною-2 Об’єкта до укладення Основного договору, то Сторона-2 зобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утримання Об’єкта, будинку й прибудинкової території з моменту початку використання Об’єкта Стороною-2.

Сторона-2 зобов’язується не проводити без згоди Сторони-1 та/або експлуатуючої організації будь-які будівельні чи монтажні роботи, які можуть призвести до конструктивних змін в Об’єкті, чи будь-яких робіт на зовнішніх стінах (елементах) Будинку. У випадку встановлення Стороною-2 на Об’єкті системи кондиціювання повітря (чи будь-яких інших систем чи пристроїв, приладів, обладнання у складі яких є елементи, що кріпляться ззовні на стінах (на фасадах) будинку), Сторона-2  зобов’язана погодити з експлуатуючою організацією місце встановлення та схему підключення зовнішніх елементів (блоків) такої системи (пристроїв, приладів, обладнання). Сторона-2 зобов’язується виконувати вимоги цього пункту і після отримання Об’єкта Стороною-2 у власність.

  1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

6.1. Сторони укладають Основний договір на умовах, передбачених цим Договором, протягом 180 робочих днів із дня реєстрації Стороною-1 права власності на Об’єкт в державному реєстрі та за умови виконання Стороною-2 вимог розділу 4 цього Договору.

6.2. Сторони погодили, шо пропозицією Сторони-1 про укладення Основного договору в розумінні частини 3 статті 635 Цивільного кодексу України, є розміщення Стороною-1 на сайті, вказаному в підпункті 5.2.4. пункту 5.2. розділу 5 цього Договору, повідомлення про реєстрацію права власності на Об’єкт.

Сторона-1 після реєстрації права власності на Об’єкт засобами телефонного зв’язку узгоджує зі Стороною-2 дату, місце та час підписання та нотаріального посвідчення Основного договору. Вказане узгодження та підписання Основного договору здійснюється Сторонами протягом 180 робочих днів із дня реєстрації права власності на Об’єкт.

6.3. У разі неможливості забезпечити укладення та нотаріальне посвідчення Основного договору в порядку, передбаченому пунктом 6.2. розділу 6 Договору, Сторони погодили, наступний порядок його укладення:

6.3.1. Сторона-1 протягом 180 робочих днів із дня реєстрації права власності на Об’єкт направляє Стороні-2 Повідомлення про намір укласти Основний договір, що є пропозицією Сторони-1 про укладення Основного договору в розумінні частини 3 статті 635 Цивільного кодексу України

6.3.2. У Повідомленні про намір укласти Основний договір Сторона-1 зазначає дату підписання Основного договору, яка не може бути пізніше ніж 180 робочих днів із дня реєстрації права власності на Об’єкт, місце та час підписання Основного договору, реквізити нотаріуса, який здійснює нотаріальне посвідчення Основного договору.

6.3.3. Сторони погодили, що Основний договір посвідчується приватним нотаріусом, який посвідчив цей Попередній договір. В разі неможливості посвідчення Основного договору цим нотаріусом (зупинення чи припинення нотаріальної діяльності, відпустка тощо), Основний договір посвідчується нотаріусом, якого визначає Сторона-1 з переліку нотаріусів Київського міського нотаріального округу, та укладається у відділі продажу Сторони-1 за місцезнаходженням Сторони-1  на дату укладення вказаного договору або в приміщенні вказаного нотаріуса

6.3.4. Сторони зобов’язані прибути на підписання Основного договору в дату, місце та час підписання Основного договору, зазначені у Повідомленні про намір укласти Основний договір, та/або направити на підписання Основного договору своїх уповноважених представників, що матимуть необхідний обсяг право-, дієздатності для укладення Основного договору, які повинні мати при собі всі необхідні документи відповідно до вимог чинного законодавства для підтвердження своїх повноважень.

Сторони також зобов’язані надати нотаріусу всі документи відповідно до вимог чинного законодавства, які необхідні для укладення та посвідчення Основного договору.

6.3.5. Неявка будь-якої Сторони для укладення Основного договору в дату, місце та час підписання Основного договору, зазначені у Повідомленні про намір укласти Основний договір, та/або ненадання документів, необхідних для укладення та посвідчення Основного договору, та/або відмова від укладення Основного договору у редакції, викладеній в проекті Основного договору, підписаному Стороною-1, вважається істотним порушенням цього Договору та ухиленням відповідної Сторони від укладення Основного договору.

6.3.6. Наявність обставин, які відповідно до цього Договору вважаються ухиленням від укладення Основного договору, засвідчується нотаріусом, який зазначений у Повідомленні про намір укласти Основний договір.

6.4 Основний договір вважається укладеним та набуває чинності із дня його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення.

 

  1. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків виконання грошових зобов’язань за цим Договором Сторона-2 сплачує Стороні-1 суму заборгованості та неустойку у розмірі 0,017% (нуль цілих сімнадцять тисячних відсотка) від суми цього Договору, що встановлена в п 4.3. розділу 4 Договору, за кожний день такого порушення (прострочення) строків виконання грошових зобов’язань.

7.3. У разі якщо Сторона-2 ухиляється від укладення Основного договору в строк, передбачений цим Договором, та прийняття Об’єкта у власність, Сторона-1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення цінним листом з описом вкладеного на адресу Сторони-2, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку повідомлення про розірвання цього Договору, надалі – Повідомлення про розірвання. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.

7.4. У разі порушення Стороною-2 умов цього Договору щодо оплати Забезпечувального авансового платежу, Сторона-1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення цінним листом з описом вкладеного, або листом з описом вкладеного, на адресу Сторони-2, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку Повідомлення про розірвання. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких документів через 10 (десять) робочих днів від дати направлення Повідомлення про розірвання.

7.5. У разі припинення цього Договору з підстав, передбачених п.7.3. Договору, Сторона-1 повертає сплачені Стороною-2 кошти протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з дати розірвання цього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’ять відсотків) від розміру Забезпечувального авансового платежу за цим Договором. У разі припинення цього Договору з підстав, передбачених п.7.4. Договору, а також у випадку розірвання Договору за ініціативою Сторони-2, Сторона-1 повертає сплачені Стороною-2 кошти протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з дати розірвання цього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’ять відсотків) від розміру Забезпечувального авансового платежу за цим Договором.

7.6. У разі, якщо Сторона-2 не здійснила оплату першого платежу у розмірі та у строк, що встановлені п 4.4. розділу 4 цього Договору, то цей Договір припиняється і є розірваним за згодою Сторін з дати наступної за останнім днем терміну, встановленого для оплати вказаного першого платежу. Сторони погодили, що у такому випадку ніяких додаткових повідомлень чи підписання будь-яких документів для розірвання цього Договору не вимагається та жодні розрахунки між Сторонами не проводяться.

7.7. У разі порушення строку завершення будівництва, зазначеного в цьому Договорі, більше ніж на 6 (шість) місяців, або якщо Сторона-1 з власної вини ухиляється від укладення Основного договору в строк, передбачений цим Договором, то за вимогою Сторони-2 цей Договір може бути розірваний і Сторона-1, у такому випадку, повертає сплачені Стороною-2 кошти протягом 90 (дев’яноста) робочих днів після розірвання цього Договору та отримання вимоги Сторони-2 про повернення коштів.

7.8. Будь-які повернення коштів Стороні-2 здійснюється виключно в безготівковій формі на банківський рахунок Сторони-2, про який Сторона-2 зобов’язана повідомити Сторону-1 письмово. Сторона-1 не несе відповідальності за порушення строків повернення коштів у разі неповідомлення Стороною-2 своїх банківських реквізитів.

 

  1. СТРОК ДОГоВОРУ та Інші умови

8.1. Цей Договір діє з дати підписання його обома Сторонами та до виконання Сторонами взятих ними на себе обов’язків або до моменту розірвання цього Договору.

8.2. Зміни та доповнення до цього Договору будуть вважатися чинними, якщо вони укладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та посвідчені нотаріально.

8.3. Якщо самим Договором прямо не передбачено інше, всі повідомлення (пропозиції) за цим Договором, будуть вважатися здійсненими (направленими) належним чином, якщо вони викладені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом та/або цінним листом та/або вручені особисто Стороні-одержувачу, а датою отримання таких повідомлень (пропозицій) буде вважатися дата їх особистого отримання Стороною-одержувачем або дата поштового штемпеля відділення зв’язку на конверті за місцезнаходженням Сторони-одержувача.

8.4. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного чи удаваного правочину та є попереднім договором згідно зі статтею 635 Цивільного Кодексу України.

8.5. Сторони погоджуються вчиняти такі дії та складати такі документи, які хоч і не передбачені прямо цим Договором, але можуть бути необхідні для досягнення цілей цього Договору, виконання зобов’язань за цим Договором та реалізації прав, передбачених цим Договором.

8.6. Сторона-2 свідчить, що цей Договір укладається за згодою її чоловіка (його дружини) – ___________________________, справжність підпису на заяві засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ________________, від ___________ року за реєстром № ___. Ця заява доведена до відома Сторони-1.

8.7. У разі якщо будь-яка умова цього Договору виявиться незаконною або такою, що її неможливо виконати, однак ця обставина не потягне за собою неможливість виконання Договору в цілому, інші умови Договору зберігають чинність. У цьому разі Сторони докладуть зусилля добросовісно замінити умову, яка виявилась незаконною або такою, що її неможливо виконати.

8.8. У разі, якщо Сторона-2 перебуває у шлюбі, або проживає однією сім’єю з іншою особою та при цьому обидві вказані особи не перебувають у будь-якому іншому шлюбі, вона підтверджує, що укладає та підписує цей Договір за згодою другого з подружжя або особи, з якою Сторона-2 проживає однією сім’єю.

8.9. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  1. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних

9.1 Підписом під цим Договором Сторона-2, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ТОВ «*****» власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагент», володільцем якої є ТОВ «КУА «******».

Підписуючи цей Договір, Сторона-2, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ», як володільцем бази персональних даних «Контрагент», всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

9.2. Метою обробки добровільно наданих Стороною-2 персональних даних є забезпечення реалізації ТОВ «*****» та його пов’язаними особами умов цього Договору (в тому числі щодо забезпечення утримання, експлуатації Об’єкта та Будинку та передачі Об’єкта Стороні-2), правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

9.3. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних «Контрагент», володільцем якої є ТОВ «*****» можуть бути включені наступні персональні дані Сторони-2: прізвище, ім’я та по-батькові; дата народження; місце проживання (перебування); інформація щодо резидентства; ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер); серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності); контактний телефон; дані, що стосуються сімейного стану, а також будь-які дані та інформація, що містяться в цьому Договорі, та інших договорах, що укладені між Сторонами.

9.4. Сторона-2 підтверджує, що вона повідомлена про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

9.5. Сторона-2 дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Контрагент», володільцем якої є ТОВ «*****», виключно з метою забезпечення реалізації ТОВ «*****» (а також учасниками ТОВ «*****» та їх пов’язаними особами) виконання умов цього Договору (в тому числі щодо забезпечення утримання, експлуатації Об’єкта та Будинку та передачі Об’єкта Стороні-2), правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

9.6. Сторона-2 дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ».

9.7. Доступ до персональних даних Сторони-2, що включені до бази персональних даних «Контрагент», володільцем якої є ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ», третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

9.8. Сторона-2 не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Контрагент», володільцем якої є ТОВ «*****», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою виконання умов цього Договору (в тому числі щодо забезпечення утримання, експлуатації Об’єкта та Будинку та передачі Об’єкта Стороні-2), реалізації правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та/або ідентифікації особи у порядку і випадках згідно з чинним законодавством України.

 

Реквізити та підписи Сторін

 

Сторона-1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «_________»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Реєстраційний код за ЄДРІСІ:

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 0, нежиле приміщення № 0 в літ. А, кім. 0

Банківські реквізити: р/р __________

в ПАТ «КРИСТАЛБАНК», МФО _________;

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «*****»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 0, нежиле приміщення № 0 в літ. А.

За довіреністю, що посвідчена 00 березня 0000 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ, в реєстрі за № .

 

Сторона-2

 

<ФИОПолное>

 <Адрес>

Паспорт <СерияПаспорта> №<НомерПаспорта> виданий <КемКогдаВыдан>

ІПН: <ИННКонтрагента>

 

 

 

 

            _____________________________________           ___________________________________

 

          /_____________________________________/         /___________________________________/

 

Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення

Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття житлового приміщення

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *