Договір щодо послуг приватного БТІ

Зразок (шаблон)  договору на послуги приватного БТІ

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Зразок (шаблон) договору, який може використовуватися суб’єктами підприємницької діяльності, які надають послуги Приватного Бюро Технічної інвентаризації (БТІ).

Договір № _____

на виконання робіт / надання послуг

 «___»_______________2016 р.                                                                                                                                м. Київ

               Товариство з обмеженою відповідальністю «Супер Приватне БТЫ» в особі директора “Директора Приватного БТІ”, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому «Виконавець», з одного боку і__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

іменований надалі «Замовник», з іншого боку, при спільному згадуванні «Сторони», уклали договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

               1.1.1Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати роботи, надати послуги:

              1.1.2технічної інвентаризації об’єкта нерухомості:

Тип об’єкта (найменування будівлі, приміщення в ньому, спорудження)

 

Адреса об’єктаПлоща (загальна або побудована, згідно з проектом або іншими представленими документами)Примітки (наявність самовільних будов, реконструкції, перепланування)
  • підготовці пакету документів для оформлення дозвільної, реєстраційної та іншої документації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, технічної інвентаризації об’єктів нерухомості.

 1.1.4. представлення інтересів Замовника в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, технічної інвентаризації об’єктів нерухомості.

 1.2. Конкретні види робіт, послуг, їх обсяги визначаються Сторонами під час підписання договору в зручній для Сторін формі.

 1.3. Замовник зобов’язаний видати Виконавцю довіреність на представлення інтересів в разі, якщо наявність такої довіреності продиктовано змістом послуги / виконанням роботи. Витрати по оформленню довіреності несе Замовник.

 ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

        2.1. Замовник зобов’язується забезпечити доступ Виконавця на об’єкт для проведення інвентаризації та безпечні умови праці для нього.

        2.2. Замовник зобов’язується надати в розпорядження Виконавця до початку робіт / надання послуг всі необхідні і належним чином оформлені копії правовстановлюючих і дозвільних документів, актуальних на момент виконання робіт. На вимогу Виконавця Замовник зобов’язується надати для огляду оригінали зазначених документів.

       2.3. У разі не виконання Замовником зобов’язань, передбачених в п.п. 2.1, 2.2, 3.2 цього Договору, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. В цьому випадку Замовник має право повернути грошові кошти, сплачені згідно даного Договору, за вирахуванням витрат, понесених Виконавцем.

        2.4. Виконавець зобов’язується забезпечити відповідність інвентаризаційних документів, пакета документів для подачі в органи державної влади і місцевого самоврядування чинним нормам і правилам.

        2.5. Замовник зобов’язується прийняти роботи / послуги і оплатити їх відповідно до умов даного Договору.

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 3.1. Вартість робіт / послуг за цим Договором становить __________________________________________________ грн.

3.2. Замовник проводить оплату в повному обсязі в день підписання даного Договору на розрахунковий рахунок Виконавця. Комісія за банківські послуги сплачується Замовником.

3.3. У разі збільшення обсягу виконаних робіт / наданих послуг Замовник провадить доплату за фактично виконаним обсягом, а в разі зменшення обсягів робіт / послуг Виконавець здійснює повернення коштів. Остаточна вартість і розрахунок виконаних робіт / послуг визначається на підставі акта прийому-передачі виконаних робіт / послуг. Оплата різниці між раніше сплаченими сумами і фактичною вартістю робіт / послуг здійснюється в день підписання акту прийому-передачі виконаних робіт / послуг.

 ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Роботи з технічної інвентаризації об’єкта за цим Договором виконуються протягом ________________ робочих днів з дня надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. Термін підготовки пакету документів для подачі в органи державної влади і органи місцевого самоврядування становить ____________________ робочих днів з дня надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3. Послуги з представлення інтересів Замовника здійснюються Виконавцем в терміни, визначені чинним законодавством.

4.3. У разі невиконання Замовником зобов’язань зазначених в п. 2.1, 2.2, 3.2 цього договору, термін виконання робіт продовжується на строк, протягом якого Виконавець не міг приступити до робіт з вини Замовника.

4.4. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання працівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування термінів розгляду поданих документів; негативної відповіді за результатами розгляду пакета документів, оформленого і поданого в установленому законом порядку. Зобов’язання Виконавця в такому випадку вважаються виконаними.

  1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

 5.1 Завершення робіт за даною угодою, підтверджується підписанням сторонами акту виконаних робіт в день настання терміну зазначеного в п.4.1, 4.2. цього Договору, отримання Виконавцем відповіді за результатами розгляду пакета документів. У разі претензій, Замовник має право представити мотивовану відмову.

5.2 У випадку непідписання Замовником акту виконаних робіт і відсутність вмотивованої відмови від такого підписання, роботи (послуги) вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі після закінчення 2-денного терміну з дати, зазначеної в п.5.1 цього Договору.

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

        6.1 У разі порушення терміну виконання робіт / послуг встановленого цим Договором або несвоєчасний розрахунок за цим Договором, винна сторона оплачує іншій стороні за кожен прострочений день неустойку в розмірі 0,1% вартості робіт.

 ІНШІ УМОВИ

7.1 Сторони несуть відповідальність за виконанням передбачених цим Договором зобов’язань відповідно до чинного законодавства.

7.2 Виконавець не несе відповідальності за висновки або документи, складені на основі наданих Замовником документів та інформації, що містять недостовірні відомості. Вся відповідальність за точність, достовірність і реальність наданої Виконавцю інформації покладається на Замовника.

7.3 Виконавець залучає до виконання робіт фахівців, що володіють кваліфікаційними сертифікатом на виконання окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

7.4 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим договором, але не пізніше ___________________.

7.5 Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що дає згоду на здійснення Виконавцем обробки персональних даних Замовника відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», права Замовника роз’яснені Виконавцем в момент підписання договору. Згода може бути відкликано Замовником шляхом направлення Виконавцю заяви в простій письмовій формі.

 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:Замовник:
ТОВ «Супер Приватне БТІ»

Фактична адреса:

00000, г. Київ, вул. Техпаспортська, 00 оф.000

ЕДРПОУ00000000

Р/р № 000000000000

в ПАТ КБ «Техпаспорт»

МФО 30000000

______________________________

 

 

 

Директор

_____________________

Д. С. БТІ

_________________ _________________

Юридичні послуги (спадкування, нерухомість, сімейні справи) у Києві.

Юридична консультація: спадкування, нерухомість, сімейні питання.

Судова практика — спори по житла, землі, іншої нерухомості, 

Позовні позовні заяви

Договір послуги БТІ на російській.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *