ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

ДОГОВІР 

Місто Київ, ____________вересня дві тисячі двадцять першого року.

ПІБ, зареєстроване місце проживання: м. Київ, пр-т __________, буд. 00, кв. 00, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, надалі за текстом «ПРОДАВЕЦЬ», з однієї сторони, та ______________________________, зареєстроване місце проживання: м. Київ, вул. ______________, буд. __, кв. _______, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, надалі за текстом «ПОКУПЕЦЬ», з другої сторони, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає їх внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

 

уклали даний договір про наступне:

 

 1. Продавець передає у власність Покупцю об’єкт, розташований за адресою: с. __________, __________ район, Київської області, вул. __________, 0 (число), а Покупець приймає від Продавця об’єкт та зобов’язується сплатити Продавцю за нього грошову суму в порядку та на умовах визначених даним договором.

Під об’єктом розуміється недобудований будинок у вартість якого входить вартість матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування необхідні для будівництва будинку відповідно до Будівельного паспорту № __________ на забудову земельної ділянки (кадастровий номер __________) за адресою: с. __________, __________ район, Київської області, вул. __________, 0 (число). Опис об’єкта наведено у вищевказаному будівельному паспорті. За вищевказаним описом, загальна площа об’єкта становить 110,5 (сто десять цілих та п’ять десятих) кв.м.

 1. Відчужуваний об’єкт належить ПІБ на праві власності.
 2. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0749 (нуль цілих сімсот сорок дев’ять десятитисячних) га, кадастровий номер __________, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Вказана земельна ділянка знаходиться у власності Покупця, що підтверджується ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 1. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту серії КС __________ від 00.00.20__.
 2. Ціна договору.

5.1. Продаж об’єкту вчинено за погоджену сторонами ціну (суму): 130 000 (сто тридцять тисяч) доларів США 00 (нуль нуль) центів, за курсом НБУ на дату укладення цього Договору становить __________ (_______) грн. __ (__) копійок.

 1. Порядок розрахунків:

6.1. Покупець сплачує Продавцю  110 000 (сто десять тисяч) доларів США 00 (нуль нуль) центів, що за курсом НБУ на дату укладення цього Договору становить __________ (_______) грн. __ (__) копійок. За мінусом суми щодо земельної ділянки.

6.2. Решту суми в розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) доларів США 00 (нуль нуль) центів, що за курсом НБУ на дату укладення цього Договору становить __________ (_______) грн. __ (__) копійок, Покупець сплачує Продавцю протягом ___ календарних днів з моменту введення об’єкта в експлуатацію.  

 1. Передача об’єкта здійснюється  Продавцем Покупцю в  3-денний термін після підписання цього Договору. Передача  об’єкта  Продавцем  і  прийняття об’єкта Покупцем посвідчується актом прийому-передачі, який підписується сторонами.
 2. Продавець зобов’язується протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з моменту підписання даного договору здійснити всі залежні від нього дії для введення об’єкту в експлуатацію. Витрати, пов’язані із здачею об’єкта в експлуатацію, в сумі 1000 (одна) тисяча доларів США, що за курсом НБУ на дату укладення цього Договору становить __________ (_______) грн. __ (__) копійок, покладаються на Покупця, які Покупець сплачує Продавцю до підписання цього договору. Фактичні витрати, що перевищують вказану суму покладаються на Продавця.
 3. Продавецьсвідчить, що дійсно є власником об’єкта, він не має обмежень щодо свого права розпорядження об’єктом, ні об’єкт, ні будь-яка його частина на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в іпотеку, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо об’єкта відсутні, питання права власності на об’єкт не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного об’єкта відсутні, об’єкт не внесений до статутного капіталу юридичних осіб.

Продавець усвідомлює, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на об’єкт покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду об’єкта у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу об’єкта, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

 1. Продавецьсвідчить, що об’єкт немає прихованих дефектів, недоліків, будівництво об’єкта здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Об’єкт, що продається, оглянутий Покупцем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків і дефектів об’єкта не виявлено.

 1. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Продавець до підписання цього договорупередав Покупцювсі документи, що стосуються об’єкта.
 2. Продавецьстверджує, що всі документи на об’єкт, що зазначені в даному договорі, та всі надані ним відомості відносно зазначеного об’єкта є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного об’єкта виявляться недостовірними, неправдивими, Продавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Покупцю збитки та витрати у повному обсязі.
 3. Сторони підтверджують, що цей договір відповідає їхнім дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається ними у відповідності зі справжньою їх волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається ними без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення. Сторони однаково розуміють значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажають настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також підтверджують, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать їх особисті підписи на договорі.
 4. Сторонипідтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.
 5. Договір укладається за згодою дружини Продавця.
 6. Продавець заявляє, що в об’єкті ніхто не зареєстрований і не має законного права користування ним, відсутні діти, які б мали на будь-якій підставі право користування об’єктом, цей договір не порушує прав третіх осіб.
 7. Продавець заявляє, що на момент оформлення даного договору не має заборгованості по сплаті комунальних послуг, послуг за користування електроенергією, послуг зв’язку та інших послуг, пов’язаних з користуванням об’єкту.
 8. Договір набирає чинності з моменту його укладення, тобто підписання всіх примірників Договору Сторонам та діє до повного розрахунку між сторонами.
 9. Договір складено на __(_____) аркушах, в двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони з підписанням Сторонами кожної сторінки Договору.
 10. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.
 11. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі.
 12. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.
 13. Після підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають силу.
 14. Сторони забезпечать конфіденційність умов даного Договору, усього листування й інформації, пов’язаних з його виконанням, і жодна із Сторін не буде передавати третім особам дані, отримані в процесі виконання цього Договору, без письмової згоди іншої Сторони.

 

ПРОДАВЕЦЬ:ПОКУПЕЦЬ:
Копил Ігор Васильович

зареєстроване місце проживання:

м. Київ, пр-т __________, буд. 00, кв. 00,

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________,

паспорт МЕ __________, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 00.00.20__

Телефон____________

 

_____________________________

зареєстроване місце проживання:

м. Київ,_____________

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________,

паспорт серії ___ № _____________, виданий ____________ РУ ГУ МВС України в місті Києві __.__.20__

Телефон________

 

(П.І.Б. прописом)

 

 

(підпис)

 

 

(П.І.Б. прописом)

 

 

(підпис)

 

 

ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ У БУДІВНИЦТВІ ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОСТІ

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *