ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

ДОГОВІР

про надання послуг цивільно-правового характеру _____

м. Київ                                                                                                                      «__» вересня 2021 року

     Товариство з обмеженою відповідальністю «____________»  (далі – Замовник), в особі  директора _____________________, який діє на Статуту підприємства, та громадянин України ПІБ (ID-карта №__________, дата видачі  00.00.0000, орган, що видав 0000),  який діє від свого імені та на підставі власного волевиявлення, з іншого боку (разом далі – Сторони), уклали цей договір про надання послуг (далі – Договір), про таке:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець за завданням Замовника зобов’язується надати послуги з прибирання прибудинкової території та приміщення за адресою зазначеною в пункті 1.3. даного Договору, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Права та зобов’язання сторін за цим Договором визначаються, виходячи з його умов.

1.3. Надання послуг здійснюється Виконавцем за адресою (місце надання послуг): м. Київ, вул. ___________________________ будівля_____.

1.4. Виконавець не  підпорядковується  правилам внутрішнього трудового розпорядку Замовника,  самостійно організує  процес надання послуг.

 

  1. 2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна на Послуг встановлюється в національній валюті України – гривні.

2.2. Загальна ціна Договору та загальна ціна Послуг становить _____________ грн. (________грн. ___ коп.) без ПДВ.

2.3. Оплата за Послуги здійснюється щомісяця шляхом 100% оплати вартості наданих Послуг протягом 2 (двох) банківських днів з дати підписання Акту наданих послуг.

 

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання Послуг здійснюється Виконавцем за місцезнаходженням, яке визначено у пункті 1.3. цього Договору, з __ вересня  2021 року по __ грудня 2021 року.

3.2. Після завершення надання Послуг в кінці кожного місяця Виконавець передає Замовнику наступні документи:

– два оригінальних примірники Акту наданих послуг;

3.4. У разі надання Виконавцем Послуг неналежної якості, Виконавець зобов’язується усунути недоліки, які було виявлено Замовником, за власний рахунок.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобовязаний:

– надати Послуги відповідної якості, передбачених цим Договором;

– надавати можливість представнику Замовника бути присутнім під час надання Послуг;

– у випадку неможливості надання послуги негайно повідомити про це Замовника;

– забезпечити належну якість послуги у відповідності з вимогами, які узгоджені із Замовником (або згідно вимог, яким вона звичайно повинна відповідати);

– після завершення надання Послуги передати Замовнику два примірника Акту наданих послуг для підписання.

4.2.Виконавець має право:

– отримувати від Замовника необхідну інформацію, пов’язану з характером виконуваної послуги;

– отримати за надану належним чином Замовнику послугу оплату в розмірах і у строки, передбачені Договором.

4.3. Замовник зобовязаний:

– приймати від Виконавця Послуги, якщо вони якісно надані та відповідають умовам Договору і оплачувати Послугу у порядку, передбаченому цим Договором;

– повідомляти Виконавцеві інформацію, необхідну для надання Послуги;

– у разі, якщо Замовник погоджується з обсягом Послуги, заявленої Виконавцем у Акті наданих послуг, та їх якістю, підписати Акт наданих послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту його отримання від Виконавця та передати один примірник Виконавцю, або відмовитись від підписання Акту, шляхом направлення мотивованої відмови.

4.4.Замовник має право:

– відмовитись від прийняття Послуги, якщо вона не відповідає умовам Договору і вимагає від Виконавця відшкодування завданих збитків, якщо вони виникли внаслідок неналежного надання ним Послуг у порядку, передбаченому п. 3.4. Договору.

 

  1. 5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними та не можуть використовуватися або передаватися третім особам без попередньої письмової домовленості другої Сторони договору, крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  1. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення Виконавцем строків надання Послуги, передбаченої цим Договором, Виконавець зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня отримання письмової вимоги Замовника сплатити Замовнику пеню у розмірі 0,05% ціни Послуги, що була не надана у строк, за кожний день прострочення, але не більше 5,0% ціни Послуги.

6.2. У разі порушення Замовником строків здійснення платежів, передбачених цим Договором, Замовник повинен протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня отримання письмової вимоги Виконавця сплатити пеню у розмірі 0,05% від несвоєчасно здійсненого платежу за кожний день прострочення, але не більше 5,0% від несвоєчасно здійсненого платежу.

6.3. За порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.4. Кожна зі Сторін відповідає за збитки, у тому числі неодержані доходи, заподіяні інший Стороні через невиконання положень цього Договору.

6.5. Притягнення винної Сторони до відповідальності не звільняє її від виконання зобов’язань за даним Договором.

6.6. Сторони не несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорними вважаються будь-які обставини, які носять непереборний, масовий характер і/або роблять неможливим функціонування органів державної влади, підприємств, установ, організацій і роблять неможливим належне виконання зобов`язань за даним Договором. Сторона, яка не може виконати зобов`язання у зв`язку з дією форс-мажорних обставин, повинна протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання зазначених обставин письмово сповістити іншу Сторону про настання таких обставин, прогнозний строк дії і припинення цих обставин, інакше вважається, що форс-мажорні обставини були відсутні.

6.7. Достатнім доказом дії форс – мажорних обставин є документ, виданий Торгово – промисловою палатою України.

  1. 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «__» грудня 2021 року.

7.2. Закінчення дії Договору не звільняє Сторони від виконання ними своїх обов’язків.

 

  1. 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори, які виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – передаються на розгляд в господарський суд згідно з чинним законодавством України.

 

  1. 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Внесення змін чи доповнень до даного Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін і оформлюється додатковими угодами, що підписуються Сторонами і є невід’ємними частинами даного Договору. Одностороння відмова від виконання умов даного Договору та одностороннє розірвання Договору не допускаються.

9.2. Сторони можуть розірвати цей Договір повідомивши про це іншу Сторону за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати передбачуваного розірвання. Повідомлення про розірвання має бути надіслане рекомендованим листом з повідомленням про отримання або через представника іншої Сторони.

9.3. Вся інформація про господарську діяльність Сторін, отримана ними при виконанні умов даного Договору, вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню.

9.4. Після підписання даного Договору всі переговори по ньому, листування, попередні угоди, договори і протоколи про наміри, інші документи з питань, пов’язаних з укладанням даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.6. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

9.7. В разі зміни реквізитів, зазначених у статті 10 Договору, Сторона, в якої відбулися такі зміни, зобов’язана у п’ятиденний строк  повідомити про це іншу Сторону.

9.8. Даний Договір укладений українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

9.9. Підписуючи цей договір,  Виконавець надає згоду на збір, обробку та використання своїх персональних даних (у т.ч. прізвище, ім’я, по батькові,  дата і місце народження,  громадянство, паспортні дані,   ідентифікаційний код (номер облікової картки платника податків), відомості про фактичне місце проживання, номери телефонів, адресу особистої електронної пошти тощо.

 

  1. 10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Замовник:Виконавець:
ТОВ ____________

 

Юридична адреса: ____________

Код ЄДРПОУ _____________

р/р ____________ в _____________

МФО ________,

ІПН № ______________

 

 

 

 

Директор

 

  ______________________/ ________________ /

М.П.           (підпис)

 

Прізвище: __________

Ім’я: __________

По батькові: _________

Адреса: бульвар __________, 00 кв. 00

ID-карта №__________, дата видачі  00.00.0000, орган, що видав 0000

Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

 

 

 

__________________/ПІБ/

М.П.           (підпис)

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ В НОВОБУДОВІ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *