ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ В НОВОБУДОВІ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

Договір

купівлі-продажу квартири

Місто Київ, _________________ дві тисячі __________ року.

     Ми, що нижче підписалися: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВН ІНИЙВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «________________», (ідентифікаційний код юридичної особи: __________, код ЄДРІСІ __________), місцезнаходження: 04112, м. Київ, вулиця __________, будинок 0, нежиле приміщення №00 (літера __) (іменоване далі як «ПРОДАВЕЦЬ»), від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «*****», (ідентифікаційний код юридичної особи: __________), місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. __________, буд. 0, нежитлове приміщення № 00 (літера  __), ліцензія НКЦПФР серії АЕ № __________ від 00.00.0000 року, в особі директора ПІБ, який зареєстрований за адресою: __________ область, смт. __________, вулиця __________, будинок 00, квартира 00, який діє на підставі статуту, з однієї сторони,

гр. ___________________, реєстраційний  номер облікової картки платника податків _____________________________, місце проживання якого  зареєстроване за адресою: ______________________, (іменований далі як «ПОКУПЕЦЬ»), з другої сторони, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, повністю розуміючи значення своїх дій, без будь-якого до того примушення, як фізичного так і морально­го, насильства чи погроз, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

 1. ПРОДАВЕЦЬ передав у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняв у власність квартиру під № ___________________), що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Стеценка, буд. ________________ (надалі – квартира та/або Предмет договору).

Зазначена вище квартира складається з 1 кімнати, загальною площею _____________ кв.м., житловою площею ___________  кв.м. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: _______________________.

 1. Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
  № ______________, сформованої __________________ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Топілко О.О., право власності на Предмет договору за ПРОДАВЦЕМ зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно _______________  року, номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно__________________.
 2. Продаж зазначеної квартири вчиняється за __________________ без ПДВ, які ПОКУПЕЦЬ сплатив ПРОДАВЦЮ до підписання цього договору шляхом безготівкового розрахунку, згідно з чинним законодавством. Зазначену в цьому Договорі ціну продажу ми, ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ, вважаємо прийнятною і вигідною, її розмір повністю нас задовольняє і ми не маємо один до одного будь-яких претензій фінансового характеру. Вказана ціна сплачена Покупцем повністю. В момент укладання цього Договору ПРОДАВЕЦЬ передав, а ПОКУПЕЦЬ прийняв квартиру та технічну документацію на неї, що підтверджується підписанням цього Договору обома Сторонами. Сторони не мають претензій одна до одної.
 3. Відповідно до відомостей, викладених у Довідці № _____, виданій ПРОДАВЦЕМ ___ ______ 20__ року балансова вартість квартири становить ___________________________).
 4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що: незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної квартири, немає; від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення; внаслідок купівлі-продажу квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб; при цьому факт відсутності неповнолітніх та/або малолітніх осіб, які б мали право на користування квартирою, що відчужується, підтверджується довідкою, виданою ТОВАРИСТОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК «*****»; до укладення цього договору квартира іншим особам не від­чужена; усі інженерні комунікації квартири в робочому стані і функціонують за призначенням; квартира під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Відсутність обтяжень _______20__ року перевірено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; відсутність податкової застави ___________20__ року перевірено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна; квартира, зазначена вище, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана; щодо Предмету договору відсутні судові спори; самовільних переобладнань у квартирі немає; квартира не надана в користування наймачам (орендарям); обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає; договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини. Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на  квартиру.
 5. ПОКУПЕЦЬ свідчить, що в шлюбі не перебуває та купує квартиру за особисті кошти/ купує квартиру за згодою дружини (чоловіка) -__________________, справжність підпису якої засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ _____ _____ 20__ року за реєстровим № _____.
 6. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки; договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; їх волевиявлення є вільним і відповідає їхній внутрішній волі; договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину; договір не вчиняється під впливом тяжких для ПРОДАВЦЯ обставин і вкрай невигідних для нього умовах; договір не є наслідком зловмисної домовленості сторін за договором; ціна продажу, зазначеної в пункті 3 цього договору, відповідає їх дійсним намірам. Квартира оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до укладення та нотаріального посвідчення цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б їх використанню за призначенням, самочинних переобладнань, перепланувань, добудов, перебудов, реконструкції квартири та/або її складових частин на момент огляду не виявлено. Претензій до ПРОДАВЦЯ щодо якісних характеристик майна ПОКУПЕЦЬ не має.
 7. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири, що є Предметом цього договору, переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передачі йому цієї квар­тири.
 8. Зміст ст.ст.182, 229-235, 334, 640, ст. 653 Цивільного кодексу України, ст. 59, 60, 61-63, 65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 27 Закону України «Про нотаріат» про те, що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії подала: неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа, та пункту 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитками в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 року № 5, та відповідні положення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ми, ПОКУПЕЦЬ і ПРОДАВЕЦЬ, ознайомлені.
 9. Ми, особи, що підписали цей Договір, стверджуємо, повідомляємо усіх зацікавлених осіб та зобов’язуємося у разі потреби надати додаткову інформацію та офіційні документи підтверджуючі те, що Сторони цього Договору (в тому числі їх представники та/або члени виконавчого органу юридичної особи) не належать до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб, не є особами, пов’язаними з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, всі надані ідентифікаційні дані та документи, що їх містять, є чинними та правдивими, всю надану інформацію можливо перевірити, фінансова операція здійснюється не нижче ринкової ціни; фінансовий стан учасників відповідає фінансовій операції та/або суті діяльності; юридична особа, що бере участь у фінансовій операції дійсно розташована за місцезнаходженням, не є неприбутковою або благодійною організацією, а також не є суб’єктом господарювання, діяльність якого пов’язана з виробництвом або реалізацією зброї; майно, що бере участь у фінансовій операції, не одержане злочинним шляхом, не пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та не направлене на фінансування тероризму, а сама фінансова операція не є такою, що пов’язана, стосується або призначена для фінансування терористичної діяльності, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції.
 10. Відповідно до ч.4 статті 334 Цивільного кодексу України право власності на квартиру у ПОКУПЦЯ виникає з дня державної реєстрації права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
 11. Сторони стверджують, що внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та осіб, яких Сторони зобов’язані утримувати за законом чи договором. Зміст ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» нотаріусом роз’яснено.
 12. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, визначений відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» сплачено ПОКУПЦЕМ.
 13. Плату за посвідчення цього договору у розмірі, що встановлений Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 року № 7-93, сплачує ПОКУПЕЦЬ. Отримання витягів з державних реєстрів, довідок, що є необхідними для укладення цього договору кожна Сторона сплачує сама за себе.
 14. За невиконання чи неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність один перед одним, згідно з чинним законодавством. Одностороння відмова від виконання прийнятих на себе за цим договором зобов’язань і одностороння зміна умов договору не допускається. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в судовому порядку.
 15. Спори між сторонами, що випливають із цього договору, в тому числі і спори, що стосуються його тлумачення, визнання недійсним чи невиконання умов, вирішуються в судовому порядку.

Згідно ст. 654 Цивільного кодексу України усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням Сторін, повинні бути посвідчені нотаріально.

 1. 17. Цей Договір складений в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зали­шається у справах нотаріуса Київського міського нотаріального округу Топілко О.О., а інші видаються ПРОДАВЦЮ та ПОКУПЦЮ.

ПІДПИСИ СТОРІН:

                          ПРОДАВЕЦЬ:                                                                                                               ПОКУПЕЦЬ:         

 

                         _________________________________                                                          _________________________________

            

Місто Київ, Україна, ___________________________ дві тисячі __________ року.

Цей договір посвідчено мною,  ПІБ, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність, дієздатність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «*****», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «*****», яке діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «*****», та повноваження його представника і належність АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «*****» відчужуваного майна –  квартири  перевірено.

           Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на квартиру  підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

          Зареєстровано в реєстрі за №_______.

         Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

Договір відступлення до Попереднього Договору

Інвестиційний договір

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *