Договір відступлення до Попереднього Договору

Зразок договору відступлення до Попереднього Договору 

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

Договір відступлення

до Попереднього Договору СП _/К___/__

посвідченого 00 листопада дві тисячі __________ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ за реєстровим №___

Місто Київ, 00 січня дві тисячі __________ року. 

Сторона-1: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «*****», від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «*****» (далі – ТОВ «КУА «*****»), код за ЄДРПОУ __________, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), дата прийняття та номер рішення про видачу: 00.00.0000р., № 00 (строк дії: 00.00.0000 р. – необмежений), в особі представника ПІБ, яка зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця __________, будинок 0, кв. 00, діє на підставі довіреності, що посвідчена 00 грудня 0000 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ, зареєстровано в реєстрі за № 0000, з однієї сторони

та

Сторона-2: Громадянин України _____________, який мешкає за адресою: __________, паспорт серії _______________, виданий ______________ року, з другої сторони

та

Нова Сторона-2: Громадянка України ______________, яка мешкає за адресою: _________________, виданий ________________ року, з третьої сторони,

які спільно за текстом іменуються Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, повністю розуміючи значення своїх дій, без будь-якого до того примушення, як фізичного так і морального, насильства чи погроз, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, керуючись статтями 3, 6, 11, 22, 26, 91, 208, 627 – 629 та 638 Цивільного кодексу України, уклали даний Договір відступлення до Попереднього Договору СП___/К________/__ посвідченого ______________ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ за реєстровим №____________ (далі – Договір) про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Сторона-1 у відповідності до положень Попереднього договору № СП __/К___/__ посвідченого ___________ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ за реєстровим №____________ (далі – Попередній договір), укладеного з Стороною-2 надає свою згоду на переуступку (відступлення) Стороною-2 всього комплексу прав та обов’язків Сторони-2 за Попереднім договором на користь Нової Сторони-2.

1.2. Сторона-2, на підставі положень Попереднього договору, уступає (відступає) на користь Нової Сторони-2, а Нова Сторона-2 приймає на себе весь комплекс прав та обов’язків Сторони-2, що передбачені Попереднім договором та з врахуванням умов цього Договору.

 

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Сторона-1 зобов’язана:

2.1.1. Своєчасно, належним чином та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, що передбачені Попереднім договором по відношенню до Нової Сторони-2.

2.2. Сторона-1 має право:

2.2.1. Вимагати від Нової Сторони-2 належного, повного та своєчасного виконання зобов’язань, що передбачені Попереднім договором.

2.3. Сторона-2 зобов’язана:

2.3.1. Передати Новій Стороні-2 оригінали усіх наявних у нього документів, що підтверджують права та обов’язки, що передаються (відступаються) Новій Стороні-2.

2.4. Нова Сторона-2 зобов’язана:

2.4.1. Належним чином, своєчасно та в повному обсязі виконувати перед Стороною-1 зобов’язання, що передбачені Попереднім договором з врахуванням умов, що існують на момент переходу прав й обов’язків за Попереднім договором.

2.4.2. Пред’явити Стороні-1 наступні документи: оригінали паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи.

2.5. Нова Сторона-2  має право:

2.5.1. Набути у свою власність все, що мала набути Сторона-2  у відповідності до Попереднього договору, за умови повного, належного та своєчасного виконання Новою Стороною-2 зобов’язань за Попереднім договором.

  1. Особливі умови

3.1. З моменту укладення цього Договору Нова Сторона-2 стає Стороною за Попереднім договором замість Сторони-2, і приймає на себе весь комплекс прав та обов’язків Сторони-2 за Попереднім договором.

3.2. З моменту укладення цього Договору Сторона-2, втрачає всі свої права та обов’язки за Попереднім договором.

3.3. З моменту укладення цього Договору, Сторона-2 втрачає право на грошові кошти, що були ним сплачені на користь Сторони-1 на підставі Попереднього договору. Зазначені кошти визнаються такими, що сплачені Новою Стороною-2  .

3.4. З моменту укладення цього Договору всі дії, що вчинені Стороною-2 за Попереднім договором, вважаються такими, що вчинені Новою Стороною-2  .

3.5. За взаємною згодою Сторони прийняли рішення про те, що відступлення права вимоги за Попереднім договором виконується згідно п.5.5 Розділу 5 Попереднього договору.

  1. Гарантії Сторін

4.1. Нова Сторона-2 підтверджує свою згоду з умовами Попереднього договору.

4.2. Сторона-2 свідчить, що будь-яких претензій (грошових та/або майнових) до Сторони-1 за Попереднім договором не має.

  1. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1.За невиконання чи неналежне виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором вони несуть відповідальність, що передбачена чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, або у судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства України.

  1. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення та є невід’ємною частиною Попереднього договору.

6.2. Витрати, пов’язані зі складанням та нотаріальним посвідченням цього Договору, сплачуються Новою Стороною-2 та Стороною – 2, за їх домовленістю..

6.3. Особи, що підписали цей Договір, стверджують один одному та повідомляють усім заінтересованим у тому особам, що у момент укладання цього Договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними; розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за Договором; при укладанні Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними; Договір укладається ними у відповідності зі справжньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; Договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для Сторони-2 та Нової Сторони – 2 обставин; правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним); цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним); питання, які неурегульовані у цьому Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, Цивільного кодексу України.

6.3. Цей Договір складено в чотирьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу _____________., а інші, викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів, видаються по одному для кожної зі Сторін.

6.4. Про зміст прав та обов’язків за цим Договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319, 334, 512-523, 623-625, 638, 654 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз`яснено. Сторонам роз’яснено зміст ст. 27 Закону України «Про нотаріат», згідно якої нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

  1. Адреси та реквізити Сторін
СТОРОНА-1АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІБ»Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: __________Місцезнаходження: 03028, м. Київ, провулок __________, будинок  00, офіс 00Банківські реквізити: IBAN: __________  вАТ «__________», МФО: __________,від імені та  в інтересах якого дієТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «__________»Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  __________За довіреністю, що посвідчена 00 грудня 0000 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ, зареєстровано в реєстрі за № 0000,РНОКПП: __________

Представник________________ ПІБ                  М.П. 

СТОРОНА-2 

_________________

НОВА СТОРОНА-2 

__________________

 

Місто Київ, Україна, ________________ дві тисячі двадцятого року.

             Цей договір посвідчено мною, ____________., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

           Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність, дієздатність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «*****», яке діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «*****», АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «*****»,  та повноваження його представника перевірено.

            

            Зареєстровано в реєстрі за №_______.

          Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

 

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

Інвестиційний договір

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *