Договір про сплату аліментів між батьками.

Зразок (шаблон) договору про сплату аліментів на утримання дитини.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

 Даний договір між укладений між батьками, щодо сплати аліментів на утримання дитини. Договір підлягає нотаріальному посвідченню. Даний шаблон може бути використаний для підготовки договору між батьками щодо утримання дитини.

 

ДОГОВІР

між батьками про сплату аліментів на утримання дитини

 Місто Київ, двадцять другого грудня дві тисячі восьмого року.

 Ми, ПІБ-1, ідентифікаційний номер ______, ___року народження, паспорт ___, виданий  ___, який зареєстрований за адресою: ____, мешкає за адресою: місто Київ, ___, іменований далі «Платник»  з одного боку, та

ПІБ-2, ідентифікаційний номер ____,  _____року народження, паспорт ____, виданий  ____,  яка зареєстрована за адресою: ____, мешкає за адресою: ____, іменована далі «Одержувач» з другого боку,

попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства, щодо недійсності угод, розуміючи значення своїх дій,

уклали цей договір про таке:

 Цим договором ми, ПІБ-1 та ПІБ-2, бажаємо встановити розмір, строки та порядок виплати аліментів на утримання нашого малолітнього сина ________(надалі «Дитина»), ____року народження, по досягненню ним повноліття або, в разі навчання за денною формою навчання у вищому навчальному закладі, – до його закінчення. Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії ___ № ______, виданим  _____ року ____ відділом реєстрації актів громадянського стану міста _____ області, запис № ___.

 1. У зв’язку з тим, що дитина постійно проживає разом зі своєю матір’ю – ПІБ-2. (Одержувачем) за зазначеною вище адресою, у відповідності зі ст.ст. 180, 181, 182 Сімейного кодексу України, Платник надає Одержувачу утримання (аліменти) для дитини, а також здійснює інші виплати, встановлені цим договором.
 2. Аліменти сплачуються Платником щомісяця у виді твердої грошової суми, розмір якої за домовленістю сторін встановлений у розмірі 670,00 (шістсот сімдесят) гривень 00 копійок, що на день підписання договору дорівнює:
 3. Виплата аліментів здійснюється Платником щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця за минулий місяць. Перерахунок суми виплати здійснюється сторонами самостійно, один раз в рік, після набуття чинності відповідного закону, на перше січня кожного року.
 4. Виплата аліментів здійснюється будь-яким шляхом за вибором Платника:
 • готівкою безпосередньо Одержувачу, що має бути підтверджено її розпискою;
 • грошовим переказом на адресу фактичного проживання Одержувача, що має бути підтверджено квитанцією відповідної установи;
 • банківським перерахуванням на поточний (картковий) рахунок Одержувача.
 1. Платник, в разі виїзду за кордон на постійне проживання, зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором по утриманню дитини, шляхом сплати всієї суми аліментів Одержувачу. Розмір цієї суми буде визначено за згодою сторін, оформленою шляхом укладання нотаріально посвідченої додаткового договору до цього договору. В порядку, визначеному законодавством, аліментні зобов’язання можуть бути достроково виконанні шляхом передачі Платником у власність дитини нерухомого майна.
 2. Окрім сплати суми аліментів передбачених у п.3 цього договору, для забезпечення літнього відпочинку дитини, Платник не пізніше 10 червня кожного року, починаючи з поточного, додатково сплачує грошові кошти в розмірі одномісячної аліментної виплати.
 3. В доповнення до умов, що містяться в п.п. 3 та 7 цього договору, при необхідності стаціонарного лікування або обстеження дитини Платник виплачує Одержувачу грошові кошти для здійснення цього лікування або обстеження у державному, або, за попереднім погодженням з Платником, – у недержавному лікувальному закладі. Вказані кошти виплачуються Платником аліментів в розмірі 50 (п’ятдесят) відсотків від коштів, вказаних в документах про сплату цього лікування або обстеження, виданих організацією, яка буде проводить це лікування або обстеження, протягом 10 днів з моменту представлення йому Одержувачем вказаних вище документів.
 4. Платник зобов’язується виплатити аліменти, а також інші платежі, передбаченні цим договором, Одержувачу своєчасно і в відповідному розмірі, а також своєчасно сповіщати Одержувача про зміну місця свого проживання.
 5. Аліменти, одержані на дитину, є власністю Одержувача.
 6. Одержувач зобов’язується одержувати аліменти та використовувати їх за цільовим призначенням, тобто, виключно на утримання дитини (ст. 179 СК країни). Одержувач зобов’язується прийняти і інші платежі, передбаченні цим договором і видавати при кожній виплаті розписку, що підтверджує факт їх отримання у випадку передачі коштів готівкою, а також своєчасно сповіщати Платника про зміну місця свого проживання, зміну банківських реквізитів та інших обставин, що мають істотне значення для своєчасного виконання Платником своїх зобов’язань щодо сплати аліментів.
 7. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим договором та сприяти другій стороні у виконанні її обов’язків.
 8. Сторона, що порушила зобов’язання за цим договором, повинна усунути ці порушення. В разі прострочення виплати Платник сплачую пеню в розмірі 1 (одного) відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше 100% простроченої суми.
 9. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 10. За згодою сторін в період дії договору зміни та доповнення до нього вносяться шляхом укладення додаткового договору, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом цей договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішується в судовому порядку.
 11. В разі невиконання Платником обов’язку по сплати аліментів аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
 12. Виплата аліментів починається в період з 01 лютого 2007 року. Одержувач підтверджує, що на дату укладення цього договору, Платник виконував зобов’язання по утриманню дитини добровільно і вона не має по відношенню до нього претензій матеріального характеру, що повзанні з утриманням дитини.
 13. Витрати по нотаріальному оформленню цього договору сплачує Платник.
 14. Ми, сторони, стверджуємо, що цей договір не носить характеру мнимої та удаваної угоди, не приховує іншу угоду і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки.
 15. В цьому договорі міститься весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмету договору, тому всі інші письмові та усні домовленості і зобов’язання, прийняті сторонами до підписання цього договору відміняються і стають недійсними після його підписання.
 16. З усіх інших питань, що не врегульовані цим договором сторони керуються чинним законодавством України.
 17. Цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до моменту виконання сторонами усіх зобов’язань за цим договором (ст.ст. 180, 199 СК України).
 18. Зміст ст.ст. 180-182, 185, 189, 190, 194, 198-199 Сімейного кодексу України нотаріусом роз’яснено.
 19. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Найкращий нотаріуус а інші видаються сторонам по договору.

 ПІДПИСИ :

Платник             ____________________________________________________________________________________

 Одержувач         ____________________________________________________________________________________

Юрист з приводу стягнення аліментів.

Юридична консультація — стягнення аліментів.

Позовні заяви сприводу сімейних спорів.

Судова практика по аліментах та інших сімейних спорах.

Юрист, адвокат по алиментах.

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *