Попередній договір квартири в новобудові.





Зразок нотаріально посвідченого попереднього договору купівлі продажу квартири в новобудові.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Даний зразок попереднього договору щодо купівлі продажу нерухомості у нотаріуса. Даний зразок договору використовують деякі забудовники у місті Києві, як схему купівлі продажі нерухомості.

               Попередній договір.

               Місто Київ, Україна,

               двадцять четвертого січня  двi тисячі сімнадцятого року.

Сторона 1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАЩИЙ ЗАБУДОВНИК КИЄВА», код ЄДРПОУ 00000000, місцезнаходження: 00000, м. Київ, вул. Кращого Юриста, 00 (виписка  з ЄДРЮОФОП видана 00.03.0000р. Реєстраційною службою ГУЮ у м. Києві, номер державної реєстрації 000000000000),  в особі директора___________________________, який діє на підставі Договору комісії № 0від 00.00.0000 року,   Статуту, протоколу №1 загальних зборів учасників, наказу № 1 від 00.00.0000, довіреності, посвідченої 00.00.0000 року Нотаріусом В.О. – приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу  за р. № 0000 та мешкає в м. Києві, проспект П.Григоренка, буд. № 28-В, квартира № 20, що діє від імені  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УПРАВИТЕЛЬ ЗАБУДОВНИКА», код ЄДРПОУ 00000000, місцезнаходження: 00000,  м. Київ, вулиця Адвоката, буд. 13, Виписка ЄДРЮОФОП  видане Державною  реєстраційною службою, дата та номер запису в ЄДРЮОФОП 00.00.0000 року, номер запису  00000000000000000, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АЕ № 0000000 від 00.00.0000 р., строк дії з 00.00.0000 р. – необмежений, діюче в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ЮРИДИЧНИЙ ФОНД», реєстраційний код за ЄДРІСІ 00000000, і далі іменується “ПРОДАВЕЦЬ”,  з однієї сторони,   і

Сторона 2: гр. _____________________________________________ далі іменується “ПОКУПЕЦЬ”, з другої сторони, що іменуються в тексті цього Договору “Сторони”, а кожен окремо „Сторона”, в тому числі ПОКУПЕЦЬ ознайомлений з установчими документами ПРОДАВЦЯ, керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, зокрема, але не виключно, ст.ст. 546 та ст. 635 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

 1. Ми, ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ, зобов’язуємось у майбутньому, не пізніше “00” березня 0000 р., укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна (далі – «Основний договір») на придбання нерухомого майна ПОКУПЦЕМ, а саме: 1-но кімнатна квартира, корпус 4 (чотири),  квартира № _____________________, у житловому будинку №1 (перша черга будівництва), за будівельною адресою: мікрорайон 000 у багатофункціональному житловому районі (місце розташування: прилягає до вул. Юриста та проспекту Правди у Подільському районі м. Києва).

    Вказана квартира (далі – «Майно») має наступні характеристики: загальна проектна площа – 48,71 (сорок  вісім  цiлих і сімдесят  один сота)     кв.м, розташована на 0-му поверсі.

     Майно належатиме Комітенту ПРОДАВЦЯТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВИТЕЛЬ ЗАБУДОВНИКА», код ЄДРПОУ 38490611, (далі – «Комітент»), що буде підтверджено Інформаційною довідкою з ДРРП, яка буде видана відповідно до чинного законодавства на підставі Акту готовності об’єкту до експлуатації та Сертифікату відповідності, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

     Право власності на Майно Комітент ПРОДАВЦЯ набуде на підставі Інвестиційного договору  № 0 про пайову участь у будівництві від 00 травня 0000 року, укладеного між Комітентом як ІНВЕСТОРОМ та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВИТЕЛЬ ЗАБУДОВНИКА» (код ЄДРПОУ 00000000, місцезнаходження: 00000, Україна, м. Київ, вулиця Олени Пчілки, буд. 2, як ЗАБУДОВНИКОМ.

     ЗАБУДОВНИК здійснює будівництво зазначеного житлового будинку № 1 на підставі   Договору № 00 від 00.00.0000 р., Договору від 00 листопада 0000 року, Договору № 00000 від 00.00.0000 року, Експертного звіту  від 00.00.0000 р. за № 0000-000-14/УЕБ, Дозволу на виконання будівельних робіт від 30 липня 2015 року № ІУ 115152110580.

 1. Істотні умови Основного договору:

     2.1. ПРОДАВЕЦЬТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УПРАВИТЕЛЬ ЗАБУДОВНИКА», код ЄДРПОУ 0000000, місцезнаходження: 00000,  м. Київ, вулиця Юриста, буд. 00, Виписка ЄДРЮОФОП  видане Державною  реєстраційною службою, дата та номер запису в ЄДРЮОФОП 17.12.2012 року, номер запису  00000000000, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АЕ № 000000 від 00.00.0000 р., строк дії з 00.00.0000р. – необмежений, що діє в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «УПРАВИТЕЛЬ ЗАБУДОВНИКА», реєстраційний код за ЄДРІСІ 0000000.

      2.2. ПОКУПЕЦЬ – _____________________________.

       2.3. Майно –  1–но   к і м н а т н а   к в а р т и р а  _________________, корпус 4 (чотири) у житловому будинку №1 (перша черга будівництва), будівельна адреса: мікрорайон ІІ-А у багатофункціональному житловому районі (місце розташування: прилягає до вул Головного Адвоката та проспекту Юридичній у Подільському районі м. Києва).

         Опис «Майна»: загальна проектна площа 00,00 (сорок  дуже багато) кв.м, розташована на 0 му поверсі. Розмір загальної площі квартири підлягає уточненню після обмірів в установах технічної інвентаризації або іншого уповноваженого органу.

    2.4.ПРОДАВЕЦЬ стверджує, що Майно та/або майнові права на нього нікому іншому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, в спорі та в податковій заставі, іпотеці не перебувають, прав щодо нього у третіх осіб, в тому числі права переважної купівлі, немає.

      2.5. Сторони домовилися, що ціна Майна за Основним договором на момент підписання цього Попереднього договору, виходячи з ціни за 1 кв.м  – 14 300 (чотирнадцять   тисяч триста)  грн. 00 коп. без ПДВ,  складає вартість квартири  696 553 (шістсот дев’яносто  шість тисяч п’ятсот п’ятдесят  три)   грн. 00 коп. без ПДВ.

      У випадку, коли після здачі БУДИНКУ в експлуатацію фактична загальна площа квартири збільшується (зменшується) відносно вищевказаної площі, то договірна вартість за вищевказану квартиру змінюється, виходячи з вартості за 1 кв. м, що зазначена в першому абзаці даного пункту Договору.

 1. Сторони домовилися, що кожна з них забезпечує виконання своїх зобов’язань, визначених цим Договором, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України і Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», шляхом підписання одночасно з укладенням цього Договору, Договору про забезпечення виконання зобов’язань за попереднім договором (далі – «Договір про забезпечення»). Сторони визначили, що всі обов’язки ПРОДАВЦЯ за цим Договором виникають з моменту настання наступної відкладальної умови (ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України): сплати Покупцем забезпечувального платежу. Забезпечувальний платіж у сумі                  661 725 (шістсот шістдесят   одна тисяча сімсот двадцять  п’ять) грн. 35 коп. забезпечує виконання Покупцем негрошового зобов’язання укласти основний Договір купівлі-продажу Квартири в строки та на умовах, визначених у Попередньому договорі. Забезпечувальний  платіж у сумі 661 725 (шістсот шістдесят   одна тисяча сімсот двадцять  п’ять)   грн. 35 коп  повинен бути сплачений за наступним графіком:

– 211 725 (двісті одинадцять   тисяч сімсот двадцять  п’ять ) грн. 35 коп. в строк по «27»  січня 2017 року;

– 450 000 (чотириста п’ятдесят   тисяч) грн. 00 коп. в строк по «15»  лютого 2017 року

 1. З моменту укладення цього Договору і під час всього терміну його дії ПРОДАВЕЦЬ не має права реєструвати третіх осіб в квартирі, здавати квартиру в оренду, безоплатне користування чи найм, передавати квартиру в якості внеску у спільну діяльність чи у статутний капітал, використовувати квартиру як юридичну чи фактичну адресу, дарувати, продавати, передавати в іпотеку, чи будь-яким іншим способом відчужувати чи використовувати право власності на квартиру, та/або майнові права на неї.
 2. Порушення ПОКУПЦЕМ термінів оплати, визначених Договором про забезпечення, більше ніж на 5 (п’ять) банківських днів, є підставою для ініціювання ПРОДАВЦЕМ підписання угоди про розірвання цього Договору.
 3. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується підготувати до укладання Основного договору всі документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, в т.ч. правовстановлюючий документ на нерухомість, технічний паспорт, довідку за формою № 3. Всі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням основного договору несе ПОКУПЕЦЬ.
 4. Сторони зобов’язуються:

7.1. Укласти та нотаріально посвідчити Основний договір не пізніше “31” березня 2017 р., за умови виконання ПОКУПЦЕМ умов Договору про забезпечення виконання зобов’язань за попереднім договором.

7.2. Прибути до визначеного ПРОДАВЦЕМ нотаріуса для укладення Основного договору до “31” березня 2017 р. або у інший день до настання цього строку та/або до іншого нотаріуса, узгодженого Сторонами телефоном чи шляхом взаємного повідомлення телеграмами або рекомендованими листами, маючи при собі належні документи, в тому числі, що підтверджують правоздатність та дієздатність Сторін і їх повноваження на підписання даного роду договорів, право власності ПРОДАВЦЯ на майно, документи, що посвідчують особу (паспорти) та довідки про присвоєні ідентифікаційні номери.

 1. 8. Інші умови Основного договору, не встановлені цим Договором, погоджуються Сторонами у Основному договорі.
 2. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладання Основного договору повинна відшкодувати іншій стороні збитки, завданні простроченням.
 3. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за цим Договором не допускається.
 4. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили або зіткнулася з перешкодою поза її контролем, зобов’язана негайно, не пізніше 3-х днів, проінформувати іншу Сторону за цим Договором про виникнення, вид та можливу тривалість дії зазначених обставин та перешкод.
 5. Виникнення обставин та перешкод за умов настання форс-мажорних обставин продовжує строк виконання зобов’язань за цим Договором на період дії зазначених обставин і перешкод та звичайно необхідного строку для усунення їх наслідків.
 6. 13. Якщо після спливу терміну, передбаченого п.1 цього Договору, не буде укладено Основний договір, або жодна із Сторін не направить другій Стороні пропозицію про його укладання, зобов’язання за цим Договором припиняються. Сторони домовились, що пропозиція направляється у вигляді листа або телеграми, або може бути передана через нотаріуса у порядку статті 84 Закону України «Про нотаріат».
 7. 14. У разі досягнення домовленості Сторонами до моменту підписання Основного договору про заміну особи ПОКУПЦЯ НОВИМ ПОКУПЦЕМ, Сторони укладають Договір про заміну сторони за Попереднім договором, у зв’язку з чим ПОКУПЦЕМ на користь ПРОДАВЦЯ до підписання Договору про заміну сторони сплачується на поточний банківський рахунок КОМІСІОНЕРА додаткова винагорода у розмірі 2 (два) відсотки від забезпечувального платежу, внесеного ПОКУПЦЕМ на підставі Договору про забезпечення виконання зобов’язань за попереднім договором.
 8. Зміни та доповнення до цього Договору можливі за письмовою згодою Сторін, що має бути посвідчена нотаріально та стає невід’ємною частиною цього Договору. Всі письмові повідомлення Сторін надсилаються один одному телефаксом, телеграмою, кур’єром, або поштою.
 9. Згоду на укладення попереднього договору купівлі-продажу, зазначеної в цьому договорі квартири надано іншим із подружжя – дружиною ПОКУПЦЯ гр. _____________________, яка нотаріально оформлена “24” січня  2017 року Руденком В.О.   – приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за  р. №

Кожна з Сторін цього Договору запевняє, що вся інформація та документація, що стосується цього Договору та ними надана, є дійсною, чинною і отриманою згідно чинного законодавства.

17.Всі витрати по нотаріальному посвідченню цього договору сплачує   ПОКУПЕЦЬ.

Всі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням основного договору несе ПОКУПЕЦЬ, в тому числі:

–  збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі  1 % від суми Основного договору;

–  ставку державного мита у розмірі 1% від суми Основного договору.

 1. Зміст статей 526, 635 Цивільного кодексу України сторонам роз’яснено.

19. Нотаріус, до моменту посвідчення цього Договору, встановив дійсні наміри кожної Сторони цього Договору  та відсутність у неї заперечень щодо кожної з умов цього правочину. Переконання нотаріусом в дійсних  намірах  кожної зі Сторін цього Договору відбулося шляхом встановлення  однакового  розуміння Сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної із Сторін, що кожна зі Сторін цього правочину підтверджує.

 1. 20. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожній із сторін та один для нотаріуса.
         ПРОДАВЕЦЬПОКУПЕЦЬ
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВИТЕЛЬ ЗАБУДОВНИКА», код ЄДРПОУ 0000000,

від імені

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГОЛОВНИЙ ЗАБУДОВНИК КИЄВА»,

код ЄДРПОУ 000000,

 що діє в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ЗОЛОТІ ВОРОТА», реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300319,

в особі Директора

 

 

               _____________________(Забудовник А.П.)

 

 

 

 

гр. _____________________

 

_________________(………………………………)

 

      Місто Київ, Україна,     двадцять четвертого січня  двi тисячі сімнадцятого року.

      Цей договір посвідчено мною, Нотаріус В.О. – нотаріусом Київського міського  нотаріального округа.

      Договір  підписано сторонами   у  моїй  присутності.

   Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх дієздатність, а також правоздатність, дієздатність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЗАБУВНИК КИЄВА», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ «ДОМПРАВО»   і повноваження  представника – перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №  

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України

«Про нотаріат»

                                          Нотаріус

 

 

Бланки серії  НВА №

Правоздатність та дієздатність сторін, повноваження представника Продавця перевірено на підставі документів, реквізити яких зазначені в тексті договору та були надані мені для огляду. Довіреність представника  перевірено, не відмінено. Копія додана до договору.

Нотаріус _______________

Юрист перевірка нерухомості в місті Київ.

Юридична консультація купівля нерухомості.

Судова практика по спорах з нерухомим майном.

Позовні заяви та інші документи щодо квартир, будинків, землі та іншої нерухомості.

Юрист покупка недвижимости в Киеве.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *