ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОШУКУ ПОКУПЦІВ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОШУКУ ПОКУПЦІВ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

Договір № ____

про надання послуг з пошуку покупців

м. Київ                                                                                                                                                                                                               «__» ____________ 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “*****”, в особі генерального директора ПІБ, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник»,  з однієї сторони, та __________________, що діє на підставі __________________________________, надалі «Виконавець», з другої сторони, що разом називаються «Сторони», а окремо – «Сторона»,  уклали цей Договір про нижчевикладене:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з пошуку покупців житлової нерухомості (майнових прав на неї), далі – Товар, продаж якої здійснюється Замовником та/або за його участі (на будь-яких підставах, в тому числі, якщо Замовник діє від свого імені або від імені інших осіб), зокрема в таких об’єктах:

а)________________________________________________________________.

б)________________________________________________________________.

в) ________________________________________________________________.

 • Для цього Виконавець здійснює діяльність з пошуку Покупців на Товар, шляхом проведення необхідної роботи з Покупцями, результатом якої має стати укладення Замовником з Покупцем, якого знайшов Виконавець, Договору купівлі-продажу Товару та отримання за ним обумовлених коштів.

1.2.1. Під Покупцем розуміється фізична або юридична особа, з якою  внаслідок виконання Виконавцем обов’язків по цьому Договору, Замовником буде укладено договір купівлі-продажу Товару.

1.2.2. Під отриманням обумовлених коштів для цілей цього Договору розуміється проведення Покупцем фактичного розрахунку за Товар по Договору купівлі-продажу, в тому числі його часткова оплата (якщо це передбачено зазначеним Договором).

 • За виконання своїх обов’язків за цим Договором Виконавець отримує від Замовника винагороду.

1.3. Виконання умов цього Договору здійснюється Виконавцем самостійно.

1.4. Виконавець виконує доручення, вказане в п. 1.1 цього договору, на території України.

1.5. Формою підтвердження повноважень Виконавця є цей Договір. У разі необхідності, Замовник також може видати Виконавцю довіреність.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

 

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Організувати пошук власними силами Покупців на Товар серед юридичних та фізичних осіб.

2.1.2. Забезпечувати своєю діяльністю укладання Замовником з Покупцями – юридичними та фізичними особами, договорів купівлі-продажу Товару.

2.1.3. У разі наявності у Виконавця достатньої інформації, що Покупець має укласти з  Замовником договір купівлі-продажу Товару, Виконавець забезпечує підписання з  Покупцем у трьох примірниках «Замовлення Виконавця на продаж Товару Покупцю» (далі Замовлення Виконавця) відповідно до форми, затвердженої Сторонами у Додатку № 1 до цього Договору. Після підписання Виконавцем та Покупцем Замовлення Виконавця, Виконавець направляє його Замовнику для затвердження.

2.1.4. Після виконання зобов’язань по цьому Договору стосовно кожного окремого Покупця для отримання винагороди за виконані роботи направити Замовнику Акт виконаних робіт (відповідної форми, затвердженої Сторонами у Додатку № 2) в двох екземплярах.

2.1.5. Не передавати одержану від Замовника конфіденційну інформацію без його письмової згоди, не використовувати конфіденційну інформацію Замовника у власних інтересах чи в інтересах інших осіб всупереч інтересам Замовника, протягом строку дії цього Договору, а також трьох років після припинення відносин з Замовником за цим Договором.

У рамках цього Договору конфіденційною інформацією є:

– всі дані, звіти, записи, кореспонденція, замітки, огляди, розробки та інша інформація, підготовлена на основі інформації, що прямо або побічно розкривається Замовником Виконавцю або його представникам;

– ділова інформація, дані про витрати, дані про доходи, фінансові дані, найменування постачальників, контактні дані та списки клієнтів, порядок формування цін, стратегія збуту, плани маркетингу, дані дослідів, імена, номери телефонів, адреси, місцезнаходження, посадові обов’язки або дані про оплату праці представників та працівників Замовника;

– відомості про господарську діяльність, технології, методи, програмне забезпечення, комерційна таємниця, а також інші дані клієнтів або постачальників Замовника, які не перебувають у вільному доступі.

2.1.6. Самостійно нести всі витрати, пов’язані з виконанням ним цього Договору.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Отримувати  винагороду за виконання своїх зобов’язань згідно п.3.1 та умов цього Договору.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. Використовувати (повністю чи частково) нараховану винагороду на погашення збитків, заподіяних Виконавцем Замовнику неналежним виконанням своїх обов’язків за цим Договором.

2.4. Замовник зобов’язаний:

2.4.1. Виплачувати Виконавцю винагороду згідно пункту 3.1 за виконання Виконавцем належним чином умов цього Договору.

 

 1. УМОВИ І РОЗМІР ВИНАГОРОДИ

 

3.1. Замовник у разі  виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно п.1.1 цього Договору, виплачує Виконавцю винагороду  у розмірі 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від вартості Товару, без урахування ПДВ, що зазначена у відповідному договорі купівлі-продажу цього Товару, укладеному між Замовником та Покупцем.

3.1.1. Моментом виконання Виконавцем зобов’язань з надання послуг з пошуку покупців за цим Договором відносно окремо взятого Товару, вважається дата, станом на яку завершилися остання з зазначених подій: Замовником укладено договір купівлі-продажу Товару та на рахунок Замовника (Продавця) поступила оплата за Товар у повному обсязі або частково (якщо останнє передбачено згідно відповідного договору з Покупцем).

3.1.2. Виплата Виконавцю винагороди здійснюється протягом 5 банківських днів з моменту підписання сторонами Акту виконаних робіт.

3.2. Виконавець сприяє укладанню Покупцем з Замовником договору купівлі-продажу Товару за ціною визначеною Замовником.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. Санкції, у разі порушення сторонами умов Договору, визначаються згідно чинного законодавства України.

4.2. Якщо Виконавець своїми неправомірними або некомпетентними діями заподіє Замовнику збитки, Виконавець зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі протягом 30 (тридцяти) днів з дня пред’явлення відповідних вимог Замовником.

 

 1. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей Договір діє з моменту його підписання Сторонами та до ___________ 202__ року.

5.2. Строк дії цього Договору може бути продовжено шляхом укладення Сторонами Додаткової угоди.

5.3. Цей Договір може бути достроково розірвано в односторонньому порядку будь-якою з Сторін з повідомленням іншої Сторони не менш ніж за 30 днів до його розірвання.

5.4. Припинення цього Договору або закінчення строку його дії не звільняє будь-яку зі Сторін від виплати сум заборгованості іншій Стороні.

 

 

 1. ФОРС–МАЖОР

 

6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку в виконанні або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання або затримка виконання безпосередньо або опосередковано викликані обставинами форс-мажору.

6.2. Сторона, що посилається на положення цього пункту, повинна не пізніше, ніж через 10 (десять) днів, надати письмове повідомлення іншій Стороні про природу настання й очікуваної тривалості обставин форс-мажору, і докладе всіх зусиль для обмеження впливу цих обставин з метою більш ефективного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

6.3. Для цілей цього Договору обставинами форс-мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання цього Договору, що знаходяться поза контролем Сторін, і, не обмежуючи загальності вищезгаданого, включають стихійні лиха, дії урядових органів, повстання, воєнні дії, страйки.

6.4. Свідчення, видане Торгово-Промисловою Палатою України, буде достатнім доказом існування форс-мажорних обставин і їхньої тривалості. Якщо форс-мажорні обставини тривають протягом 1 (одного) місяця або більш тривалий проміжок часу, цей Договір може бути в односторонньому порядку припинений будь-якою з Сторін, шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення за 10 (десять) днів до його припинення.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

 

7.1. Сторони домовилися, що будь-які спори, які можуть виникнути між ними, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. Спори, які не вирішені шляхом переговорів, передаються для врегулювання на розгляд відповідного суду згідно чинного законодавства України.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

8.2. Сторони цього Договору виявляють по відношенню одна до одної взаємну повагу і толерантність, і будуть утримуватися від дій, що можуть спричинити збитки для будь-якої із Сторін.

8.3. Сторони зобов’язані оперативно обмінюватися поточною інформацією і сприяти один одному в рішенні практичних питань.

8.4. Сторони цього Договору встановлюють, що кожна із них є самостійною і несе самостійно відповідальність перед третіми особами і перед державними структурами, у тому числі і за сплату податкових платежів.

8.5. Зміни чи доповнення в цей Договір мають обов’язкову силу для Сторін тільки в тому випадку, якщо вони будуть оформлені в письмовому вигляді, підписані обома Сторонами (або їх представниками) і скріплені печатками сторін (у разі їх наявності).

8.6. Усі доповнення і зміни до цього Договору, внесені Сторонами у відповідному порядку, є його складовою невід’ємною частиною.

8.7. Будь-яка з сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони за Договором.

8.8.​ Документи, які відправлені факсом чи електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов’язки для сторін, можуть бути подані в судові інстанції в якості належних доказів і не можуть заперечуватись стороною, від імені якої вони були відправлені

8.9. Цей Договір укладений у двох примірниках на українській мові, кожний з яких має однакову юридичну чинність і зберігається в кожної зі Сторін.

 

 

 1. 9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК:

 

ТОВ «*****»

04082, м. Київ, вул. __________, буд. 00

Код ЄДРПОУ __________

 

 

 

Генеральний директор

 

_________________ ПІБ

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

 

Додаток № 1

до Договору про надання послуг з пошуку покупців

№ ___ від ___ __________ 2021 р.

 

Замовлення Виконавця

на укладання Договору купівлі-продажу Товару між Покупцем та Замовником

м. __________                                                                                                                                                                                                  «__» __________ 2021 року

 1. На виконання Договору про надання послуг з пошуку покупців № _______ від «___» ___________ 2021 року, _______________________ (надалі – Виконавець) повідомляє ТОВ “*****” (надалі – Замовник) про наміри Покупця на укладання Договору купівлі-продажу Товару визначеного у п. 2 даного Замовлення.
 2. Покупець підтверджує, що має наміри придбати у Замовника наступний Товар за наступними умовами:

 

Найменування

Товару, його характеристики, назва об’єкту, адреса.

Кількість

Вартість по договору за одиницю, грн., без ПДВ

Вартість по договору,

грн., з ПДВ

 

Покупець ознайомлений з умовами договору купівлі-продажу Товару та зауважень не має.

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

 

 

_____________________/ __________ /

ПОКУПЕЦЬ

 

_____________________

 

 

______________________/ _____________ /

 

 

 

Замовник:

ТОВ «*****»

 

Генеральний директор

 

_________________ ПІБ

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Договору про надання послуг з пошуку покупців

№ ___ від ___ __________ 2021 р.

 

Найменування Виконавця

ідентифікаційний номер

Адреса

банківські реквізити

Найменування Замовника

ЄДРПОУ

Адреса

Р/рахунок №_____ в______

МФО

 

Акт №_____

прийому-передачі виконаних робіт

(наданих послуг)

м. _________                                                                                                                                                                                                      “___”____________2021 р.

 

Ми, що нижче підписалися, Виконавець і представник Замовника, уклали цей акт про те, що Виконавець виконав роботи (надав послуги) згідно Договору про надання послуг з пошуку покупців №_______ від ___ ___________ 2021 року.

 

п/пНазва роботи (послуги)Од. вим.КількістьЦіна без ПДВ, грн.Сума без ПДВ, грн.
     

 

Разом, без ПДВ, грн.______

ПДВ, грн._____

Всього з ПДВ, грн. ______

 

Всього (прописом) ___________________________________________________

 

Роботи (послуги) виконані повністю, сторони претензій одна до одної не мають.

 

Роботу здав

від Виконавця

 

 

М.П./Підпис

Роботу прийняв

від Замовника

 

 

М.П./Підпис

 

Замовник:

ТОВ «*****»

 

Генеральний директор

 

_________________ ПІБ

 

Виконавець:

 

 

 

 

_________________

Договір про ексклюзивне комерційне посередництво

Попередній договір купівлі-продажу квартири

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *