ДОГОВІР ПРО ЕКСКЛЮЗИВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ЕКСКЛЮЗИВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНЦИТВО

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

Договір

про ексклюзивне комерційне посередництво

№ __________

м. Київ                                                                                                                  «__» ________20__ року

 

     Товариство з обмеженою відповідальністю «*****», в особі директора ПІБ, який діє на підставі Статуту,  (надалі-Принципал) , з однієї сторони, та

     Товариство з обмеженою відповідальністю «*****», в особі директора ПІБ, який діє на підставі Статуту,   (надалі – Агент, з іншої сторони,

в подальшому разом іменуються як  «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», бажаючи створити юридичні зобов’язання для себе, уклали цей агентський договір (надалі іменується як «Договір») про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • Агент надає Принципалу послуги зі сприяння укладанню між Принципалом та третіми особами договорів направлених на реалізацію майнових прав на квартири та вбудовані нежитлові приміщення або готових квартир та вбудованих нежитлових  приміщень після введення житлового будинку в експлуатацію та майнові права на які належать Принципалу на праві власності або за дорученням (надалі – АгентськіПослуги), а Принципал оплачує Агентові такі Агентські Послуги згідно з умовами цього Договору.
 • Перелік майнових прав на квартири та вбудовані нежитлові приміщення або готових квартир та вбудованих нежитлових  приміщень після введення житлового будинку в експлуатацію (надалі – Об’єкт), житлових будинків в яких розташовані Об’єкти (надалі – Об’єкт будівництва) та  ціна одного квадратного метра Об’єкта зазначається в додатках до Договору, що є його невід’ємною частиною.
  • Сприяння Агентом в укладенні договорів зазначених в пункті 1.1. Договору здійснюється будь-яким не забороненим законом шляхом.
  • Дії Агента, спрямовані на виконання умов цього Договору, повинні ґрунтуватися на цьому Договорі, нормативно-правових актах України та  не суперечити інтересам Принципала.
  • Агент надає Агентські Послуги Принципалу шляхом посередництва між Принципалом та будь-якими третіми особами, зацікавленими в укладанні договорів  на відповідні Об’єкти в житлових будинках. Формою підтвердження повноважень Агента є довіреність, видана Принципалом  посадовим особам Агента.
  • Агентські Послуги вважаються наданими в повному обсязі Агентом за цим Договором після укладення між Принципалом та третіми особами договору щодо придбання Об’єкту або майнових прав на Об’єкт, перерахування повного  розміру оплати за укладеним договором на рахунок Принципала та підписання Сторонами Акту наданих послуг.
  • Агент не несе відповідальності за можливі випадки порушення Принципалом законодавства України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Принципал має право:

 • Контролювати виконання Агентом умов цього Договору;
 • Отримувати від Агента звіт про здійснену ним діяльність за Договором за останній місяць.

2.2. Принципал зобов’язується:

 • Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання додатку до Договору з переліком Об’єктів надати Агенту умови укладання договорів з третіми особами та всі документи пов’язані з Об’єктом будівництва;
 • Інформувати Агента протягом 3 (трьох) робочих днів про всі договори укладені за його сприянням, про фізичних та юридичних осіб, в яких є зацікавленість придбання Об’єкту(ів) для проведення переговорів;
 • На запити Агента своєчасно забезпечувати його іншою необхідною інформацією та документацією щодо Об’єктів.
 • Сплачувати Агенту Агентську Винагороду;
 • Вести звітність, передбачену в п.4 цього Договору;
 • У випадку зміни будь-якої інформації та/або документа, що пов’язані з Об’єктом будівництва, протягом 3-х робочих днів надавати таку інформацію та/або документи Агенту;
 • Не укладати з третіми особами агентських договорів, договорів доручень, договорів комісій або будь-яких інших посередницьких або представницьких договорів щодо Об’єктів зазначених в додатках до даного Договору.

2.3.    Агент має право:

 • Представляти Принципала у відносинах з фізичними та/або юридичними особами щодо укладання з ними договорів передбачених пунктом 1.1. Договору;
 • Отримувати Агентську Винагороду в розмірі та в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Агент зобов’язується:

 • Виконувати свої обов’язки і використовувати свої права і повноваження за цим Договором відповідно до нормативно-правових актів України, в межах цього Договору та з урахуванням інтересів Принципала;
 • Вчиняти будь-які дії щодо промоції Об’єктів на ринку продажу нерухомості, у тому числі проводити акції, презентації, рекламні заходи та інші дії, пов’язані з виконанням цього Договору. Про вчинення таких дій (заходів) та про обсяг інформації, яка буде надаватися на таких заходах, Агент завчасно повідомляє Принципала. Організація акцій, презентацій, рекламних заходів та інших дій, пов’язаних з виконанням цього договору покладається на Агента та виконується за рахунок його ресурсів та коштів;
 • Здійснювати інформаційно-консультаційну діяльність, пов’язану з Об’єктами та Об’єктами будівництва;
 • Досліджувати кон’юнктури ринку нерухомості та виявлення попиту потенційних покупців.
 • Надавати на вимогу Принципала звіт про здійснену діяльність за Договором за останній місяць.

 

 1. НАДАННЯ АГЕНТСЬКИХ ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ.

3.1. Принципал надає Агенту виключне (ексклюзивне) право сприяння в укладенні договорів на Об’єкти, наведені у додатках до Договору.

3.2. Принципал, не має права через інших третіх осіб укладати договори щодо Об’єктів визначених в додатках до Договору.

3.3. За надання Агентських Послуг, передбачених умовами цього Договору, Агент отримує від Принципала винагороду у розмірі ____ % (___________відсотків) від суми коштів, фактично отриманих Принципалом внаслідок укладення договорів щодо Об’єктів (надалі – Агентська Винагорода).

3.4. Агентська Винагорода підлягає сплаті Принципалом протягом _____(______________) банківських днів з моменту отримання Принципалом грошових коштів за укладеним договором щодо Об’єкта.

3.6. У випадку розірвання або визнання недійсним (нікчемним) договору між третьою особою з Принципалом щодо Об’єкту, раніше отримана Агентом Агентська винагорода не підлягає поверненню. В подальшому, при укладенні договорів на Об’єкти, що були раніше реалізовані, та по яким підписано Акти наданих Агентських послуг, Агентська винагорода у сумі, яка вже була сплачена Агенту за розірваним або визнаним недійсним (нікчемним) договором щодо Об’єкту, Принципалом Агенту не виплачується.

 

 1. ЗВІТНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ
 • Сторони зобов’язані один раз на місяць складати та підписувати Акт наданих Агентських Послуг (надалі – Акт), в якому Сторони зобов’язані відображати інформацію про кількість укладених Принципалом за сприяння Агента договорів щодо Об’єктів з третіми особами і про фактично отримані Принципалом внаслідок цього кошти.

4.2. Акт  складається в двох екземплярах, підписується та надсилається іншій стороні в останній робочий день поточного місяця. Інша сторона зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з моменту отримання Акта або підписати цей Акт та повернути один з примірників Акту або надіслати вмотивовану відмову від підписання Акта (з зазначенням причин відмови та своїми пропозиціями).

4.3. Принципал щоквартально надає Агенту довідку про фактично отримані за звітний період в порядку надання Агентських послуг кошти.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • Принципал не може вимагати від Агента виконання взятих зобов’язань в повному обсязі щодо відчуження Об’єкта\майнових прав на Об’єкт в разі припинення будівельних робіт на Об’єкті будівництва або в разі перешкоджання веденню будівельних робіт контролюючими органами, виникнення обставин що впливають на наявність чи дійсність дозвільної документації. Принципал про виникнення відповідних обставин повідомляє  Агента завчасно. Виконання Договору щодо таких Об’єктів зупиняється на термін необхідний для врегулювання таких обставин.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • У випадку виникнення спорів при виконанні умов цього Договору, Сторони вживають заходів для вирішення спорів шляхом переговорів.
 • У випадку неможливості розв’язання таких спорів шляхом переговорів протягом одного місяця, такі спори підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1.  Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами, і діє до 31 грудня 20__ р. або до моменту його припинення в порядку, передбаченому законодавством України або цим договором.

 •  Припинення (розірвання) Договору можливе за наступних умов:
 • У разі припинення існування однієї зі Сторін;
 • У разі систематичного порушення Сторонами (однією зі Сторін) обов’язків за цим Договором. Під поняттям «систематично» для цілей цього Договору мається на увазі більше двох разів протягом одного місяця або більше 3 разів протягом одного року. В такому разі договір вважається розірваним, якщо інша Сторона була попереджена про таке рішення не пізніше, ніж за 1 місяць.

 

 1. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

8.1. Сторони дійшли згоди, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стосуються цього Договору, пов’язані з цим Договором, передаються Сторонами для виконання цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання цього Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.2.    Строк дії конфіденційності за цим Договором складається із строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після закінчення дії цього Договору.

 

 1. АВТОНОМНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

9.1.   Якщо будь-яке положення цього Договору визнається судом незаконним, недійсним, воно не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення цього Договору. Будь-яке положення цього Договору, яке визнане недійсним у частині чи в певній мірі, буде чинним у тій частині, яка не визнана недійсною. В такому випадку, Сторони докладатимуть максимум обґрунтованих зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що не підлягає виконанню положення, іншим дійсним та таким, що підлягає виконанню, положенням, що має наслідком найбільш близький, наскільки це можливо, результат, запланований положенням, яке визнане недійсним чи таким, що не підлягає виконанню.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 • Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх договірних зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після укладення даного Договору, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин відносяться: повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, а також війна, воєнні дії, інші будь-які обставини, що виникли поза волею та контролем Сторін. Підтвердженням факту настання обставин непереборної сили є документ виданий Торгівельно-промисловою палатою України.
 • Сторона, на яку вплинули форс-мажорні обставини, не несе відповідальності за шкідливі наслідки, що виникли в результаті неналежного виконання або невиконання умов цього Договору через вищезазначені обставини, що перешкодили їй виконати свої обов’язки за цим Договором.
 • У випадку виникнення обставин, що передбачені в п. 10.1. цього Договору, потерпіла Сторона зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно містити інформацію про природу обставин форс-мажорного характеру та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов’язання за даним Договором і на терміни виконання зобов’язань, коли це можливо.
 • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини та наслідки форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилання на них.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 • Цей Договір є остаточною домовленістю між Сторонами. З моменту укладення цього Договору будь-яке листування, протоколи про наміри, попередні договори, предметом яких були правовідносини викладені в цьому Договорі, втрачають свою силу.
 • Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони вчинені в належній формі, підписані повноважними представниками та скріплені печатками Сторін.
 • Всі додаткові угоди та додатки до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

 • Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, якщо вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печатками.
 • Усі правовідносини, що пов’язані із визначенням прав та обов’язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв’язку із цим Договором, регулюються цим Договором та чинним законодавством України.
 • Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися здійсненими належним чином, якщо вони викладені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або вручені особисто. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого отримання або дата поштового штемпеля відділення зв’язку Сторони, що їх одержала.
 • Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони.

 

 1. Реквізити та підписи Сторін

ПРИНЦИПАЛ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «*****»

03150, м. Київ, вул. ________, буд. 00, офіс 0

 

Код ЄДРПОУ

р\р

в

ІПН

 

 

Директор

     ______________ ПІБ

АГЕНТ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «*****»

02121, Україна, м. Київ, вулиця __________, будинок 0, офіс 0

Код ЄДРПОУ

р\р

в

ІПН

 

 

Директор

     ______________ ПІБ

 

 

 

 

       Додаток №__

                                                                 до договору про ексклюзивне комерційне посередництво

                                                             №_____________ від «___» _______________20__ р.

 м. Київ                                                                                                                                                                                                                   «__» ___________20___р.

 

Перелік майнових прав на квартири та вбудовані нежитлові приміщення  або готових квартир та вбудованих нежитлових  приміщень після введення житлового будинку в експлуатацію

 

 

з/п

Об’єкт будівництва

(назва із зазначенням адреси: область, район, місто (селище), вулиця, будинок,секція;

кількість поверхів, запланований термін введення)

Об’єкт

(майнові права на квартиру/  вбудовані нежитлові приміщення ; готові квартири/  вбудовані нежитлові  приміщення після введення житлового будинку в експлуатацію

Характеристики Об’єкта

(№ квартири/

приміщення,

поверх,

загальна площа  (кв.м.), кількість кімнат)

Вартість за 1 кв.м., грн.Примітки
1
2
3
4

 

Термін дії даного Додатку №___ до договору про ексклюзивне комерційне посередництво №_____________ від «___» _______________20__ р. становить до «__» _______________ 20__ року.

Даний додаток є невід’ємною частиною договору про ексклюзивне комерційне посередництво №_____________ від «___» _______________20__ р.

 

 

ПРИНЦИПАЛ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «*****»

 

Директор

     ______________ ПІБ

АГЕНТ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «*****»

 

Директор

     ______________ ПІБ

 

«__» ________________ 20___ р.                                                                                «__» ________________ 20___ р.

 

Договір про надання правничої (адвокатської) допомоги

Попередній договір купівлі-продажу квартири

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *