Договір оренди квартири на користь орендодавця

Інформація щодо нерухомості актуальна станом на 2022 рік

ДОГОВІР
оренди квартири

м. ____, “__” _________ 2013 року

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Ми, що нижче підписалися: Орендодавець Орендодавченко Орендодавченко (паспорт серія __________, ідентифікаційний код ____________) надалі іменується – ОРЕНДОДАВЕЦЬ, з однієї сторони, та Орендар Орендарченко Орендавович (паспорт серія __________, ідентифікаційний код __________), надалі іменується – ОРЕНДАР, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, керуючись ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234. 235, 759, 762, 764 Цивільного кодексу України, домовились про наступне:

ПЕРВИННА БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується передати ОРЕНДАРЕВІ в строкове платне користування квартиру № __ (______), що розташована в будинку № __ (______), по вулиці ________, в м. ________, загальною площею __ кв. м, (що складається з:___) надалі – КВАРТИРА, а ОРЕНДАР зобов’язується прийняти зазначене майно, своєчасно сплачувати орендну плату та після припинення цього Договору повернути КВАРТИРУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ в належному стані.
1.2. Квартира, що надається в найм (оренду), належить ОРЕНДАРЕВІ на праві власності на підставі __________________________.

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОРЕНДИ НЕРУХОМОСТІ….

1.3. КВАРТИРА надається ОРЕНДАРЕВІ для його проживання.
1.4. В КВАРТИРІ знаходиться майно перелік якого міститься в додатку до даного договору.
1.5. Стан КВАРТИРИ засвідчується на фотографіях даної КВАРТИРИ, на яких сторони даного договору проставили свій підпис.

Інші юридичні консультації по нерухомості…

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ:
2 1.1. Використовувати КВАРТИРУ згідно з призначенням, зазначеним у п. 1.3.
2.1.2. Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших обов’язкових норм і правил при експлуатації КВАРТИРИ. Не допускати перевантаження електромереж;
2.1.3. За власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій КВАРТИРИ, які виникли з вини ОРЕНДАРЯ;
2.1.4. Безборонно допускати на КВАРТИРУ‚ ОРЕНДОДАВЦЯ з метою перевірки використання КВАРТИРИ у відповідності до умов Даного Договору;
2.1.5. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату не пізніше 5 числа поточного місяця у розмірі визначеному в п. 3.1. цього Договору.
2.1.6. За власний рахунок сплачувати комунальні та інші експлуатаційні платежі згідно з рахунками відповідних установ, у встановлені чинним законодавством строки, а саме.
2.1.7. Після припинення договору повернути КВАРТИРУ ОРЕНДОДАЦЕВІ в непошкодженому стані;
2.1.8. Утримувати домашніх тварин в квартирі лише зі згоди ОРЕДОДАВЦЯ;
2.1.9. Відшкодувати шкоду ОРЕНДОДАВЦЕВІ та/або третім особам, завдану внаслідок умислу та/або необережності у зв’язку з експлуатацією ОРЕНДАРЕМ КВАРТИРИ.
2.1.10. ОРЕНДАР зобов’язується не чинити будь-яких перепланувань у КВАРТИРІ.
2.1.11. ОРЕНДАР зобов’язується не поселяти в КВАТИРУ неповнолітніх.
2.1.12. ОРЕНДАРЮ заборонено здавати КВАРТИРУ в суборенду або якимось іншим способом передавати КВАРТИРУ третім особам.

2.2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ:
2.2.1. Після підписання цього договору передати КВАРТИРУ ОРЕНДАРЕВІ в належному стані. Квартира оглянута ОРЕНДАРЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б використовувати майно за призначенням, під час його огляду не виявлено. Передача квартири підтверджується підписанням акту-прийому передачі квартири.
2.2.2. Приймати від ОРЕНДАРЯ плату в строки і на умовах, визначених цим договором.
2.2.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право злому дверей квартири в разі заміни замків до квартири ОРЕНДОДАВЦЕМ.

2.3. ПРАВА ОРЕНДАРЯ:
2.3.1.Користуватися системами комунікацій ‚ які знаходяться в будинку;
2.3.2. ОРЕНДАР не має переважного права на продовження цього договору.

2.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ свідчить, що:
– незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання квартири, немає;
– від ОРЕНДАРЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;
– усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в приміщенні, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;
– до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;
– щодо квартири відсутні судові спори;
– внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
– квартира не надана в користування іншим наймачам;
– договір не укладається під впливом тяжкої для ОРЕНДОДАВЯ обставини.
2.5. Сторони підтверджують, що:
– вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
– укладення договору відповідає їх інтересам;
– волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
– умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
– договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;
– у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються оренди квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА.
3.1. ОРЕНДАРЬ за користування КВАРТИРОЮ сплачує орендну плату. Розмір орендної плати і порядок розрахунків між Сторонами засвідчено в Додатковій угоді до даного Договору.
3.2. Дана Додаткова Угода складається в одному примірнику, який зберігається в ОРЕНДОДАВЦЯ,

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.2. ОРЕНДАР відшкодовує збитки, завдані ОРЕНДОДАВЦЮ внаслідок пошкодження орендованого майна шляхом приведення пошкодженого майна в попередній стан або відшкодування вартості приведення майна в попередній стан.
4.3. Сторони звільняються від відповідальності за збитки, що сталися внаслідок дії обставин непереборної сили.
4.3. У разі прострочення сплати орендної плати більше ніж на 5 днів, ОРЕНДАР зобов’язується сплатити пеню у розмірі 3% від орендної плати (боргу) за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє ОРЕНДАРЯ від виконання свого обов’язку в натурі.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Дія договору припиняється у разі:
5.1.1. Пошкодження орендованого майна.
5.1.2. Відчуження квартири що є предметом цього договору.
5.1.3. За згодою сторін.
5.1.4. Договір припиняється за умови попередження про це заінтересованою стороною іншу сторону не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати припинення.
5.1.5. На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ, у разі несплати орендної плати та/або платежів за комунальні та інші послуги ОРЕНДАРЕМ більше ніж протягом місяця – через 15 днів з моменту надіслання ОРЕНДОДАВЦЕМ такої вимоги.
5.2. При припиненні договору ОРЕНДАР зобов’язується протягом одного тижня передати ОРЕНДОДАВЦЕВІ КВАРТИРУ в належному стані. Про передачу КВАРТИРИ складається акт. ОРЕНДАР, який затримав повернення КВАРТИРИ ОРНДОДАВЦЕВІ, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.
5.3. Договір припиняється протягом одного дня після виявлення ОРЕНДОДАЦЕМ факту проживання неповнолітнього у КВАРТИРІ.
5.4. Якщо ОРЕНДАР не виконує обов’язку щодо повернення квартири, ОРЕНДОДАВЕЦБ має право вимагати від ОРЕНДАРЯ сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за час прострочення.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “__” ______ 20_ року.
6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.3. Дія договору автоматично продовжується на той же строк, якщо жодна із сторін не попередить письмово іншу сторону про припинення його дії на протязі одного місяця до закінчення строку, вказаного у п. 6.1. цього Договору.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України і умовами даного Договору.
7.2. Сторони вправі в період дії цього договору вносити в нього зміни. Зміни до цього договору можуть вноситися договором, укладеним в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, які є невід’ємною частиною цього Договору.
7.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.
7.4. ОРЕНДАРЮ забороняються вказувати адресу даної квартири як юридичну адресу будь-якої юридичної особи.
7.5. В усьому останньому, не передбаченому цим договором, сторони керуються діючим законодавством України.
7.6. Цей Договір складений у двох примірниках. На кожному аркуші даного договору стоять підписи СТОРІН.
7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
7.8. Всі повідомлення інформації між СТОРОНАМИ відбуваються за допомогою нижче наведених засобів зв’язку, які мають однакову силу:
7.8.1. Поштовий зв’язок за адресою:
ОРЕНДАР:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
7.8.2. Телефонний зв’язок в тому числі СМС:
ОРЕНДАР:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
7.8.3. Електронний зв’язок (електронна пошта):
ОРЕНДАР:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Підписи сторін:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

____________________________________________
____________________________________________
ОРЕНДАР:
____________________________________________

Юридичний супровід купівлі продажі нерухомості….

З повагою юрист щодо складання договорів оренди нерухомості….

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *