Договір про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг між ріелтором та покупцем нерухомості

Зразок договору про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Даний зразок договору про надання інформаційно-консультаційних послуг між ріелтором (агенством-нерухомості) буде цікавим та корисним ріелторам, керівникам агенств нерухомості, іншим фахівцям у сфері нерухомості. Також даний зразок договору буде цікавий покупцям нерухомості.

ПОРАДИ ЮРИСТА ЩОДО КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ….

ПОСЛУГИ АГЕНСТВА НЕРУХОМОСТІ….

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ЩОДО КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ…

ВІДЕО ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО КУПІВЛІ ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ МІСТЯТЬСЯ В КІНЦІ ДОГОВОРУ…..

ДОГОВІР № _______________

про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг

м. Київ                                                                                                                              “___” ________________ 20___ р.

                Фізична особа – підприємець Самий Кращий ріелтор, яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

серії ВО № 0000000 виданий 11.08.2009р. /далі Виконавець/, з одного боку, та_______________________________________ ____________________________________________________________________________________, в особі _______________ ______________________________________ ,  що діє на підставі  ________________________________ /далі Замовник/ та фізична особа – представник Замовник _________________________________________________________________,  з іншого боку, що іменуються надалі сторонами, приймаючи до уваги взаємні зобов`язання та домовленості, що містяться в цьому документі, погодилися про наступне:

Стаття 1:

  • Замовник доручає Виконавцю підібрати для нього пропозиції, та надати консультаційні послуги що до оформлення Договору (купівлі) об`єкту нерухомого майна, згідно вказаних вимог, а саме:

  • призначення об`єкту _____________________________________________________________________________;

  • територіально __________________________________________________________________________________;

  • орієнтовна площа ________________________________________________________________________________;

  • додаткові вимоги _______________________________________________________________________________,

  • орієнтовна ціна об’єкту ___________________________________________________________________________,

1.2. Замовник визнає за Виконавцем його права власності на інформацію про запропоновані йому об`єкти, до якої зокрема належить:

  • інформація по адресу, місцезнаходження, номери телефонів, адреси електронної пошти, а також інші засоби комунікацій, що розташовані у запропонованому об`єкті, або особам, які там працюють, мешкають або мають до цього об`єкта будь-яке відношення; про власника (власників), а також про його (їх) адресу, місцезнаходження, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші засоби комунікації; про технічні характеристики запропонованого об` єкту; про умови оренди (продажу) і т.д.

1.3. Інформацію, що надається Виконавцем, є конфіденційною, не підлягає розголошенню та може бути використана Замовником, або його фізичною особою-представником, лише при наявності письмової згоди Виконавця.

1.4. Інформація про Замовника, є конфіденційною, і може бути використана Виконавцем лише в тій її частині, яка необхідна, або сприяє виконанню цього Договору.

Стаття 2:

2.1. Виконавець використовує всі можливі для нього засоби для пошуку об`єктів нерухомості, що відповідають вимогам Замовника.

2.2. Виконавець організує Замовнику, перегляд запропонованих об`єктів, що відображається в Додатку 1 цього Договору (Акті перегляду об`єктів нерухомості) в обумовлений час.

2.3. Об`єкти нерухомості, що відображені в Додатку 1 цього Договору (Акті перегляду об`єктів нерухомості), та вся супутня до них інформація вважаються інформаційною власністю Виконавця. В разі підписання Замовником, або його фізичною особою-представником, Договору (купівлі-продажу або будь-якого договору за яким замовник набуває права власності,) на об`єкти приведені  в Додатку 1 цього Договору (Акті перегляду об`єктів нерухомості), в будь-якому випадку на рахунок Виконавця перераховується винагорода, вказана в п.5.1 даного Договору, та на умовах п.5.2 даного Договору.

2.4. Перед переглядом Виконавець передає Замовнику інформацію що до запропонованого об`єкту, яка визначена п. 1.1., п. 1.2. даного Договору.

2.5. Замовник доручає Виконавцю проводити від свого імені такі дії:

  • проводити попередній перегляд об`єктів; проводити попередні переговори що до ціни, а також про інші умови оренди (купівлі-продажу) та використання об`єкту; отримувати в державних та інших установах довідки та документи, необхідні для оформлення договору

Стаття 3:

3.1. Всі переговори Замовника, із власником об`єкту, або особами, що (його) представляють, або мають будь-яке інше відношення до об`єкту, повинні проводитись за безпосередньою участю Виконавця, якщо інше не передбачене окремою письмовою домовленістю між Сторонами.

3.2.  Роботи по цьому Договору, вважаються виконаними Виконавцем в момент укладення Замовником, пов’язаними з ним особами  правочину щодо нерухомого обєкту. Роботи можуть вважатися виконаними Виконавцем раніше, якщо це обумовлено окремою письмовою домовленістю між Сторонами.

Стаття 4:

4.1. Замовник має право використовувати надану йому Виконавцем інформацію, лише для своїх внутрішніх цілей. Він зобов`язується не передавати її повністю, або частково третім фізичним та юридичним особам.

4.2. Після прийому виконаних робіт, Замовник зобов`язаний виплатити Виконавцю винагороду, яка визначається цим Договором у Статті 5 п.5.1 та п.5.2 цього Договору.

Стаття 5:

5.1. Сума винагороди Виконавця, яка сплачується складає:

5.1.2 За договором купівлі-продажу або будь-якого іншого договору, за яким Замовник набуває права власності на корпоративні права власника Об’єкта, отримання Об’єкта у власність шляхом відчуження або внесення його до статутного фонду господарського товариства, придбання Об’єкта іншою пов’язаною особою тощо – 5 (п’ять) відсотків від заявленої вартості об’єкта.

Сума винагороди за цим договором не може бути менже бути меншою ніж _________________ грн.

5.1.3 В момент підписання даного договору Замовник сплачує Виконавцю ________ грн. В разі укладення договору, що вказаний в п. 5.1.2. дана сума включається в суму винагороди.

5.1.4. В разі відсутності об’єкту, який підходить Замовнику, в термін ________________ з моменту підписання даного договору сума сплачена відповідно до пункту 5.1.3 залишається у Виконавця як компенсація понесених витрат. Продовження роботи по даному договору сторони обумовлюють окремо. При цьому положення пункту 5.1.2 даного договору продовжують дію після терміну вказаному в даному пункті.

5.2. Повна оплата здійснюється Замовником в момент підписання Договору, у розмірі визначеному  цим договором  в п.5.1.2. цього договору. В разі невиконання вказаної умови Замовником, він сплачує Виконавцю подвійний розмір оплати визначений в п. 5.1.2. даного договору.

Стаття 6:

6.1. Цей Договір може бути змінено лише шляхом укладання письмового документу, підписаного обома Сторонами. Акт про виконання робіт та Додаток 1 (Акт перегляду об`єктів нерухомості) є невід` ємними частинами цього Договору.

6.2. Цей Договір набуває повної юридичної сили після його підписання обома Сторонами.

6.4. Будь-які зміни до цього Договору будуть чинні, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками. Права та обов’язки Сторін за цим Договором можуть бути   переуступлені частково або повністю лише за письмовою згодою Сторін.

6.5. Цей Договір складено в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної Сторони.

6.6 Кожен аркуш даного договору містить підпис сторони договору та власноручно написане прізвище , ім’я по батькові Виконавця та замовника по даному договору.

6.7. Акт перегляду об’єктів нерухомості до цього Договору є його невід’ємною частиною.

6.8. У разі направлення Замовнику відомостей щодо об’єкту нерухомості на електронну пошту, за допомогою телефонного зв’язку, інших менеджерів, тощо вважається, що замовник оглянув об’єкт та підписав Акт перегляду об’єкту нерухомості.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реквізити Сторін:

 

Реквізити Виконавця:

 

ФОП Самий Кращий ріелтор

Місце реєстрації: м.Київ, вул..Харківське шосе, 00/0, кв .00

Телефон: 0000000000000

ІПН 000000000000

 Свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця:  серія «В 00» № «000000» від  «00»  серпня 0000 року.

Свідоцтво про сплату єдиного податку:серія « А » № «000000»   від «00» квітня 0000 року.

Банківські реквізити ріелтора

Ріелтор С.Р   /  ______________

Реквізити Замовника:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       ___________________/_________________

Договір про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг між ріелтором та покупцем нерухомості НА РОСІЙСЬКІЙ.

З  ПОВАГОЮ ЮРИСТ ПО НЕРУХОМОСТІ…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *