Договір купівлі-продажу

ШАБЛОН ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

 

Договір купівлі-продажу № __

м. Київ                                                                     «___» ________ 20__ р.

     Громадянка України ______________________________, далі за текстом «Продавець», з однієї сторони, та

     Громадянин України _________, далі за текстом «Покупець», з другої сторони, в подальшому іменовані Сторони, уклали цей договір купівлі-продажу (далі по тексту – Договір) про наступне:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах визначених в даному Договорі та всіх додатках до нього Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обладнання в комплектації, кількості та з характеристиками, зазначеними в Специфікації № 1 до Договору (надалі іменується «Обладнання»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити таке Обладнання.

1.2. Якість Обладнання, що продається за цим Договором, придатне для використання за призначенням та є бувшим у використанні.

1.3. Продавець гарантує, що обладнання іншим особам не продане, не подароване, не закладене, судові спори щодо обладнання не ведуться, будь-якими правами третіх осіб обладнання не обмежене.

 

  1. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ

2.1.За умови виконання Покупцем п.3.2.1. Договору, передача обладнання за цим Договором здійснюється _______ 20____ року.

2.2. Місцем передачі обладнання Продавцем Покупцю є приміщення ресторану «_________», розташованого за адресою: м. Київ, вул. __________

2.3. Право власності на поставлене Покупцеві обладнання переходить до нього після виконання ним положень п.п.3.2.-3.3. даного Договору.

 

  1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна ціна обладнання, що продається за цим Договором, складає _______ грн., що еквівалентно ______ доларів США.

3.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються поетапно, в національній валюті України українській гривні, наступним шляхом:

3.2.1. Покупець сплачує передоплату в розмірі _______ грн., що еквівалентно _______ доларів США до ______ 20__ року;

3.2.2. Після підписання Сторонами Акту приймання-передачі обладнання, Покупець зобов’язаний до _____ 20__ року сплатити  Покупцю ______ грн., що еквівалентно ______ доларів США.

3.2.3. Остаточний  розрахунок за продане обладнання Покупець зобов’язаний здійснити до _____ 20___ року, сплативши Продавцю до вказаної дати ______ грн., що еквівалентно _______ доларів США.

3.3. В разі своєчасного виконання Покупцем умов п.3.2. Договору, а саме сплати Продавцю до ____ 20__ року _____ грн, що еквівалентно _______ доларів США, вважається, що зобов’язання виконанні ним належним чином.

3.4. Сторони погодили, що на момент укладення даного Договору курс долару США до гривні складає ___ грн. за 1 долар США. В разі збільшення  курсу долара США до гривні більше ніж на десять відсотків, не оплачена вартість Обладнання підлягає перерахунку за новим курсом.

 

  1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

4.1. Продавець гарантує працездатний технічний стан Обладнання.

4.2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Обладнання переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі обладнання.

 

  1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

5.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у п. 5.1.2 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

5.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.1.3. Не вважаються непереборною силою недодержання своїх обов’язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

5.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

5.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторони Договору є фізичними особами, тому відповідальність однієї із Сторін за невиконання зобов’язань за цим Договором настає без будь-яких обмежень, а не тільки при наявності обману (умислу) або проступку (необережності чи недбалості).

6.2. Продавець, в разі своєчасного виконання Покупцем умов п.3.2.1. Договору,  за прострочення передачі Обладнання до п’яти календарних днів,  виплачує Покупцеві за письмовою вимогою останнього штраф у розмірі 2% від вартості Обладнання.

6.3. У разі передачі Продавцем Обладнання у непридатному для використанні стані, Сторони складають про це двосторонній Акт, який є підставою для зменшення ціни вартості Обладнання на вартість непридатного для використання Обладнання.

6.4. У разі порушення Покупцем зобов’язання зі сплати передоплати у розмірі і строки визначені п.3.2.1. даного Договору, передача Обладнання Продавцем Покупцю здійснюється виключно після  отримання повної суми переоплати.

6.5. У разі порушення строків оплати за обладнання, визначені п.п.3.2.2-3.2.3. Покупець сплачує Продавцю за вимогою останнього неустойку в розмірі 1% від вартості Обладнання за кожен календарний день прострочення від недоплаченої суми до моменту погашення заборгованості.

6.6. У разі невиконання Покупцем положень п.3.2.3 Договору стосовно остаточного розрахунку до ____ 20__ року, Продавець має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір, в такому разі право власності на Обладнання залишається за Продавцем, а всі отриманні за Договором від Покупця кошти, Продавцем не повертаються.

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вступає в силу з дати, вказаної у заголовку Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, взятих на себе за даним Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.3. Сторона вважається належним чином повідомлена про певні обставини, які передбачені даним Договором, в разі надіслання їй іншою Стороною такого повідомлення рекомендованим поштовим відправленням на адресу зазначену у розділі 9 Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, крім випадку визначеному у п.6.6 Договору.

8.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

  1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ПРОДАВЕЦЬ:

______________________________

Прізвище, Ім’я, По-батькові

__________________________________________________

код, місце реєстрації проживання

________________________________________________

паспорт серія,  номер

_______________________________________________

 

_________________________________

Підпис

ПОКУПЕЦЬ:

__________________

Прізвище, Ім’я, По-батькові

__________________________________________________

код, місце реєстрації проживання

________________________________________________

паспорт серія,  номер

_______________________________________________

 

_________________________________

Підпис

 

 

Договір завдатку

Договір про надання послуг щодо придбання нерухомості

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *